Nominatie ARC22: Vitaal Nijmegen Winkelsteeg - PosadMaxwan

Het centraal gelegen Winkelsteeg transformeert in de komende jaren van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een gezond, vitaal en toekomstbestendig werk-woonmilieu met een groene identiteit. Daarbij worden kwaliteiten benut op het gebied van landschap, cultuurhistorie en bedrijvigheid. Het wordt een vitaal bedrijventerrein dat voortbouwt op de bestaande bedrijvigheid én een unieke plek om te wonen tussen het groen en langs het kanaal.

Toelichting PosadMaxwan

De Ontwikkelvisie biedt een flexibel en robuust raamwerk voor een ‘georganiseerd organische’ transformatie van bedrijventerrein Winkelsteeg. We benutten en versterken de reeds aanwezige kwaliteiten in Winkelsteeg om, binnen de ruimtelijke hoofdstructuur, diverse deelgebieden met een eigen identiteit en programmamix te realiseren. Winkelsteeg zal samen met verschillende stakeholders uit het gebied vanuit dit nieuwe perspectief worden ontwikkeld.

De ambities zijn uitgewerkt met een breed team van experts. Samen met Fakton en Rebel Group is de planeconomie onderzocht. Voor het opstellen van het werkprogramma hebben we samengewerkt met Ecorys. The Missing link heeft bekeken hoe cultuurhistorische kwaliteiten kunnen worden benut. RHDHV heeft meegedacht over een duurzaam mobiliteitsconcept. En Margreet Kokshoorn heeft het participatietraject begeleid. Site Urban Development was verantwoordelijk voor het procesmanagement.

Winkelsteeg Nijmegen. PosadMaxwan
Winkelsteeg Nijmegen. PosadMaxwan

Bij de ontwikkeling van Winkelsteeg wordt er ingezet op circulariteit en energietransitie. Voor een volledige duurzame energievoorziening wordt enerzijds het energieverbruik geminimaliseerd (onder andere autoluwe wijk met goede wandel- en fietspaden, mobiliteitshubs) en anderzijds alle energie duurzaam opgewekt (onder andere duurzame warmtesystemen, zonnepanelen). De toekomstbestendige water- en groenstructuren komen ten goede van de leefkwaliteit en gezondheid van mens en dier.

Winkelsteeg als toekomstig werk-woonmilieu kan als belangrijke katalysator fungeren in het afbreken van deze mentale en fysieke barrière tussen Nijmegen Oost en West. Verbetering van de bereikbaarheid, gebruik van de groene kwaliteit en strategische inzet van (sociaal) programma moet de sociale samenhang van de stad versterken. Onze ambitie is om het kanaal een belangrijke identiteitsdrager van het gebied te maken, die de kwetsbare omliggende wijken verbindt maar ook een kwaliteitsimpuls geeft.

Winkelsteeg Nijmegen. PosadMaxwan
Winkelsteeg Nijmegen. PosadMaxwan

Winkelsteeg is nu al een gevarieerd gebied. Maakindustrie, kantoren, zorgvoorzieningen, bos en oude landgoederen liggen naast elkaar. We benutten en versterken de reeds aanwezige verschillende identiteiten op Winkelsteeg om nieuwe gevarieerde werk-woonmilieus te maken. De snelheid van ontwikkelingen in Winkelsteeg is niet overal gelijk; het ene gebied zal sneller transformeren dan het andere. Ook zal de identiteit en programmamix in de gebieden verschillend zijn.

Het natuurlijke systeem in Winkelsteeg wordt robuuster: meer groen (gericht op herstel van biodiversiteit), extra oppervlaktewater (om in grote bergingsbehoefte te voorzien) en regenwaterinfiltratiesystemen (om grondwatervoorraad op peil te houden). Ook wordt de waterkwaliteit verbetert om een aantrekkelijke habitat te creëren voor flora en fauna. Daarnaast versterken we een aantal groene corridors en verbinden we een aantal ‘natuurparels’ met een hoge biodiversiteit met elkaar.

Een van de deelgebieden, die een belangrijke programmatische impuls geeft en cruciaal is voor de identiteit van Winkelsteeg, is de Stationsomgeving Goffert-NTC. De directe omgeving van het station transformeert tot een gemengd stedelijk gebied: waar de Novio Tech Campus ruimte krijgt om te groeien; er ruimte geboden wordt voor betaalbare woningen; en er aandacht is voor OV en langzaam verkeer. De Stationsomgeving wordt een belangrijke entree en zal Winkelsteeg beter verbinden met andere wijken.

Documentatie_Nijmegen-Winkelsteeg_PosadMaxwan-1

Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.