ARC22: Buurtschap Crailo - OKRA Landschapsarchitecten & SVP Architectuur & Stedenbouw

Het voormalig kazerneterrein Crailo is een gebied van 40 hectare op de grens van drie gemeentes; Laren, Hilversum en Gooise Meren. Door de historische functie als kazerneterrein, grotendeels omringd door natuurgebied, is het lang omheind en afgesloten geweest van de buitenwereld. Direct ontsloten door de A1 krijgt het sterke potentieel als woonbestemming nu invulling op vooruitstrevende wijze in de vorm van een autonoom buurtschap met ongeveer 600 betaalbare woningen voor diverse doelgroepen.

Toelichting OKRA Landschapsarchitecten

Het plan is gebaseerd op sterke duurzame ambitie van de gemeentes. Op basis van een zelf-ontwikkeld puntensysteem voor natuurinclusief bouwen krijgt dit vorm. Binnen deze overkoepelende waarden is buurtschap Crailo opgezet in drie deelgebieden waarbij de nieuwe ‘Laan van Crailo’ de verbinding is voor het voet- en fietsverkeer. Elk deelgebied heeft een eigen karakter, structuur, samenhang en aanpak.

Het project draait om samenwerking, niet alleen tussen de verschillende gemeenten die het plangebied behelst – en daarmee dus verschillende opdrachtgevers en uitvoerende partijen – maar ook in de vorm van een uitgebreid participatieproject. Voor elke deeldiscipline (energie, mobiliteit etc.) is gekozen om specialistische kennis toe te passen voor een zo optimaal mogelijke uitkomst.

De helft van het gebied is gereserveerd voor bestaande en nieuwe natuur. Waar mogelijk worden de bestaande gebouwen circulair getransformeerd voor een nieuwe bestemming. Dit geldt onder andere voor de kazernegebouwen en voormalig opleidingscentrum De Spiegelhorst. Dankzij een vooruitstrevend mobiliteitsplan wordt gemotoriseerd verkeer beperkt en wordt 'traag verkeer' gestimuleerd. Het plan is meer dan energieneutraal, aangezien geanticipeerd wordt op stroomopwekking voor vervoersmiddelen.

Buurtschap Crailo. OKRA en SVP
Buurtschap Crailo. OKRA en SVP

Buurtschap Crailo draait om wonen in het groen. Deze levensstijlkeuze is dan ook de gemene deler bij de grote diversiteit aan betaalbare woningen (30% sociale woningbouw). Het wonen zelf gaat op relatief hoge dichtheid plaatsvinden, zonder individuele afgesloten tuinen of eigen auto op de oprit. Dit maakt de buitenruimte vrijwel volledig collectief, wat ontmoetingen bevordert. Zo wordt gewerkt aan een hechte gemeenschap.

De gemiddeld veertien woningen per hectare worden sterk geclusterd zodat natuur de boventoon zal voeren. Het ensemble van de Kolonel Palmkazerne wordt behouden en vormt het historische hart van het gebied. Het heidehart, centraal in het plan, vormt het landschappelijke zwaartepunt in het gebied en het zuidelijke gedeelte krijgt een gemengde bestemming van wonen, werken en ontmoeten.

Over de gehele linie, van bouwprogramma tot mobiliteit en energiehuishouding, is duurzaamheid en positieve impact op de omgeving speerpunt van de ontwikkeling. Het gebied vormt namelijk een overbrugging tussen diverse omliggende natuurgebieden. Door natuur integraal onderdeel te maken van het programma en de activiteiten te clusteren wordt die rol niet ondermijnd maar juist versterkt. Een milieuvriendelijke levensstijl wordt bevorderd met onder andere elektrische deelauto’s voor bewoners.

Er is inmiddels begonnen aan de realisatie van het plan. De gronduitgifte is gestart, partijselectie voor het Kazernekwartier vindt plaats en ook de winnaars van de initiatiefkavels zijn inmiddels bekend. Dankzij intensieve samenwerking krijgt op korte termijn op een aantrekkelijke locatie in het groen, verbonden aan de Randstad, een sterk toekomstgericht en sociaal verbonden buurtschap op korte termijn vorm.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.