ARC22: Brainpark I, Rotterdam - Gemeente Rotterdam

De opgave betreft de gebiedstransformatie van de monofunctionele kantorenlocatie Brainpark I naar een toekomstbestendige stadswijk met een aantrekkelijk en gemengd woon-/werkmilieu dat bijdraagt aan de veranderende wensen op het gebied van wonen en werken, maar ook aan de urgente transities op het gebied van energie- en klimaatverandering. Met de gebiedstransformatie van Brainpark I geeft Rotterdam uitwerking aan de ambitie om de stad te verdichten langs HOV-knooppunten.

Toelichting Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Realisatie van de gebiedstransformatie bestaat vanwege eigendomssituaties, naast de aanpak van de buitenruimte, uit een twintigtal individuele ontwikkelingen. Belanghebbenden vanuit markt en overheid hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd. Het masterplan is de ruimtelijk-programmatische uitwerking van die ambitie en het kader voor de losse ontwikkelingen. De opbrengstenstroom vanuit de particuliere ontwikkelingen worden ingezet voor de financiering van de openbare ruimte en infrastructuur.

Het ambitiedocument voor Brainpark is tot stand gekomen in een open planproces met eigenaren en gebruikers van het gebied. Cluster Stadsontwikkeling heeft deze vertaald in een integraal masterplan waar de volgende disciplines nauw betrokken waren bij de totstandkoming: stedenbouw, landschap, mobiliteit, duurzaamheid, economie, wonen, stadsbeheer en het ingenieursbureau. Ook was er nauwe samenwerking met de DCMR milieudienst Rijnmond en een aantal eigenaren en architecten in het gebied.

Brainpark I. Gemeente Rotterdam
Brainpark I. Gemeente Rotterdam

De centrale parkruimte vormt naast een belangrijke identiteitsdrager en verblijfsplek, tegelijkertijd bij aan de toekomstbestendigheid van het gebied ten aanzien van hittestress en (piek)waterberging. De ervaring van hitte wordt teruggedrongen door de aanplant van weelderig groen. Beplanting zorgt voor schaduw en voor verkoeling door verdamping. De waterpartij fungeert als centrale waterberging voor tijdelijke opslag. De energievoorziening is schoon, slim, resilient en rechtvaardig.

Ruimte is schaars en functies dringen om een plek in de stad. In Brainpark wordt zorgvuldig gestuurd op programmamix: verdichting met broodnodige woningbouw (XXX woningen) zonder het huidig aandeel werkprogramma te verdrijven. Beide programmaonderdelen staan in sterke interactie met de naastgelegen Erasmus Universiteit. Brainpark biedt woonruimte voor studenten, kenniswerkers en stimuleert de vestiging van onderwijsinstellingen en kennisintensieve bedrijven.

Brainpark I. Gemeente Rotterdam
Brainpark I. Gemeente Rotterdam

De ontwikkeling van individuele plots wordt samengebonden tot één aantrekkelijk gebied door een ruimtelijk raamwerk dat voorziet in een optimale verbondenheid met de omgeving en hoge verblijfskwaliteit in het gebied zelf. De verbindingen zijn zowel groots (oeververbinding) als ook fijnmazig (langzaam verkeernetwerk). De centrale parkruimte met volwassen groen en waterpartij vormt de belangrijke identiteitsdrager. Zorgvuldige interactie tussen bebouwing en park versterkt het parkachtige karakter.

De directe ligging aan de A16 levert aanzienlijke geluidsbelasting en grote beperkingen op voor een kwalitatieve ontwikkeling van Brainpark. De stedenbouwkundige configuratie van de bebouwing langs de snelweg creëert een geluidswal. Het geluidswerende effect van de buitenste schil komt de belevingswaarde van het centrale park en het woonklimaat binnen Brainpark I ten goede. Reductie van autogebruik en inzet op langzaam verkeer, OV en deelmobiliteit draagt daarnaast bij aan de verblijfskwaliteit.

20220616_Brainpark-I

Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.