nieuws

College van Rijksadviseurs: dring de groei van distributiecentra terug

Stedenbouw

College van Rijksadviseurs: dring de groei van distributiecentra terug
Distributiehal Venlo. Beeld Rademacher & De Vries Architecten

De verdere verdozing van het Nederlands landschap moet een halt worden toegeroepen vindt het College van Rijksadviseur. In een advies aan het kabinet zegt het CRa ‘Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen. Het moet minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler’. Daarnaast, zo staat in het zelfde advies ‘door het het huidige vraaggericht ontwikkelen is te weinig zich op de impact die deze groei van de grote distributiecentra heeft op het landschap, stad en infrastructuur.’

Het (X)XL Vastgoed zijn grootverbruikers van landschap en infrastructuur. Ze laten zich door hun omvang van zo’n twintig tot ruim vijftig duizend vierkante meter of nog groter moeilijk inpassen op bestaande bedrijventerreinen. Ze verrijzen als enorme, raamloze dozen in een landschap dat al onder druk staat. Een landschap dat bovendien belangrijk is als recreatieomgeving, voor de natuur, energietransitie en verduurzaming van de landbouw en als een essentiële factor voor het vestigingsklimaat. De forse groei van steeds grotere bedrijfshallen legt niet alleen een te groot beslag op onze schaarse ruimte, het heeft daarnaast ook andere negatieve effecten op infrastructuur en stad. Zo neemt de druk op de mobiliteit toe en verdwijnen winkels uit binnensteden als gevolg van de grote toename van online shoppen.

Gemiddeld bebouwd oppervlak dozen per 5 jaar

Duidelijke keuzes

Het College pleit voor duidelijke keuzes op zowel provinciaal als nationaal niveau en dat deze in de Omgevingsvisie worden vastgelegd. Met behulp van financiële en ruimtelijke kaders en prikkels kan een rem op de groei van het areaal (X)XL logistiek vastgoed worden gezet. De opbrengsten van een dergelijk beleid kunnen worden gebruikt voor de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen (‘brownfields’). Ook pleit het College voor clustering, omdat dit de kleinste impact op het landschap heeft, zeker wanneer gezorgd wordt voor een goede landschappelijke inpassing en voldoende ruimte tussen de clusters.

Advies tegen verzoding in Nederland XXL Distributie Vastgoed Beeld Rademacher & De Vries Architecten

Cluster Venlo Beeld Rademacher & De Vries Architecten

Clustering is daarnaast efficiënt en maakt het eenvoudiger om voorzieningen te delen met ander (X)XL-vastgoed of om gebruik te maken van elkaars diensten. Buiten de aangewezen clusterlocaties zouden ontwikkelingen op greenfields verboden moeten worden. Met instrumentarium als een rood-voor-rood regeling kan solitair staand (X)XL vastgoed (eenlingen) worden opgeruimd en herplaatst naar clusters. Voor (X)XL vastgoed zouden tot slot eisen moeten worden gesteld aan multifunctionaliteit, zoals het benutten van daken en gevels voor energieopwekking en/of ecologische doelen.

Lint Den Haag-Gouda Beeld Rademacher & De Vries Architecten

Het voeren van regie op de ontwikkeling van (X)XL logistiek vastgoed is zowel van rijksbelang als van provinciaal belang. Een onvoldoende gestuurde ontwikkeling draagt niet bij aan leefbare steden, een duurzaam mobiliteitssysteem, aan energiedoelstellingen, landschappelijke waarde en het vestigingsklimaat van Nederland. Daarom zullen Rijk en provincie (in samenwerking met gemeenten) een samenhangend Omgevingsbeleid moeten voeren, waardoor een betere regie op (X)XL-ontwikkelingen ontstaat.

Reageer op dit artikel