nieuws

Nieuwe analyse-instrumenten voor meer grip op verstedelijkingsprojecten

Nationaal

Ruimtelijke investeringen in stedelijk gebied kunnen een bijdrage leveren aan het functioneren van de stad. Vitale steden zijn belangrijk voor de economie en welvaart van ons land. Daartoe is het van belang in kaart te brengen wat die bijdrage van de investering exact is. In ‘Plannen voor de stad’ reiken het PBL en het CPB een handboek aan met twee nieuwe analyse-instrumenten: planobjectivering en agglomeratie-exploitatie.

Nieuwe analyse-instrumenten voor meer grip op verstedelijkingsprojecten

Ter ondersteuning van de besluitvorming over verstedelijkingsprojecten is in Nederland de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) een belangrijk instrumentarium. Vanuit bestuurders, plannenmakers en beleidsmaker kwam er echter kritiek. Zij hebben moeite hun ideeën over het verstedelijkingsproject terug te zien in het beeld dat uit de MKBA naar voren komt. Er wordt verweten dat MKBA geen ruimte biedt aan de visie die ten grondslag ligt aan het project.

Nieuwe instrumenten

CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)hebben de handen ineen geslagen om de effecten van verstedelijkingsprojecten beter in beeld te brengen en een duidelijker verband te scheppen tussen het plan en de beoordeling ervan met een MKBA. Daartoe presenteren ze twee nieuwe analyse-instrumenten.

Planobjectivering

 Planobjectivering is een analyse- en beoordelingsinstrument dat de makers van plannen van bestuurders beter inzicht geeft in belangrijke ruimtelijke kenmerken van verstedelijkingsprojecten. Daartoe brengt het ruimtelijke condities in beeld: voorwaarden waaraan een project moet voldoen bepaalde doelen te bereiken. In een matrix worden zaken zoals stadsgezicht, stedelijke groenstructuur, stedelijk ontsluiting en sociale interactie aan verschillende schaalniveaus gekoppeld.

Agglomeratie-exploitatie

 Agglomeratie-exploitatie laat de belangrijkste effecten van een project zien en expliceert de samenhang tussen deze effecten. Het doel is deze effecten te doordenken en verbeteren. Het instrument verschilt van het MKBA, omdat zij gericht is op een groter palet van effecten (niet alleen financieel) op verschillende schaalniveaus.

 

Reageer op dit artikel