nieuws

‘Overheid moet voorbeeldige opdrachtgever zijn’

Geen categorie

De Raad voor Cultuur vindt dat de overheid een voorbeeldrol moet nemen waar het gaat om opdrachtgeverschap in de architectuur. Dat zegt zij in het advies ‘Goed opdrachtgeverschap – Vragen naar de onbekende weg’, dat onlangs is verschenen in het kader van de architectuurvisie 2013-2016. Deze visie wordt dit voorjaar gepubliceerd.

‘Overheid moet voorbeeldige opdrachtgever zijn’

De raad adviseert de overheid eveneens om te zorgen voor een professionalisering van de opgaveformulering; om maatschappelijk en creatief te gaan aanbesteden; en om de rol van matchmaker op zich te nemen.

De raad heeft de stand van zaken rondom het opdrachtgeverschap in de architectuur onderzocht op verzoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra, die denkt dat de creatieve sector een toegevoegde waarde kan zijn bij maatschappelijke opgaven.

Conclusies

De raad concludeert dat goed opdrachtgeverschap een voorwaarde is bij de totstandkoming van (ruimtelijke) kwaliteit in stad en land. ‘De huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals energietransitie, knooppuntontwikkeling, wateropgave, herbestemming, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling vragen om creativiteit en innovatie. Een goed opdrachtgever stimuleert deze door een open vraagstelling en door crossovers vanuit diverse sectoren te stimuleren. Het is belangrijk om ontwerpers te betrekken in de verkenning van de opgaven waar we nu voor staan. In deze tijd van transitie moeten platforms ingericht worden waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.’

De raad heeft voor de advisering een ad hoc commissie samengesteld met professionals op het gebied van architectuur en stedebouw. Daarnaast is op verzoek van de staatssecretaris gesproken met belanghebbenden uit de sector.

Reageer op dit artikel