nieuws

Aanpak bedrijventerreinen

Geen categorie

Het kabinet heeft met provincies en gemeenten een convenant gesloten over een nieuwe aanpak van bedrijventerreinen. Doel is het stimuleren van een gezond economisch vestigingsklimaat waarbij open landschappen worden gespaard, verrommeling wordt tegengegaan en duurzaamheid wordt gestimuleerd. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Cramer van VROM en Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het convenant.

Aanpak bedrijventerreinen

Gemeenten worden verplicht samen te werken bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. De provincies zullen hierop toezien. Uitgangspunt is dat eerst op bestaande terreinen naar ruimte voor bedrijvigheid wordt gezocht, alvorens tot de aanleg van nieuwe over wordt gegaan. De afspraken tussen Rijk, IPO en VNG zijn vastgelegd in een convenant. Daarbij worden behoedzame aannames gehanteerd voor de economische ontwikkeling.

Sanering ude bedrijventerreinen

Tot 2020 komt er maximaal 11.015 hectare aan ruimte voor bedrijvigheid bij, deels door herstructurering en een betere benutting van de bestaande voorraad. De provincies stellen zich garant voor de versnelde sanering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. Hiertoe zullen zij voor 1 april 2010 provinciale herstructureringsprogramma’s opstellen, inclusief een overzicht van de verwachte kosten en baten. De nieuwe aanpak wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

Parkmanagement en duurzaamheid

Om veroudering van bestaande terreinen tegen te gaan, wordt parkmanagement beter toegepast en wordt meer werk gemaakt van duurzaamheid (bodemsanering, warmte-koude opslag, decentrale energieopwekking, energiebesparing). Rijk, IPO en VNG willen projectontwikkelaars en beleggers verleiden tot een actievere rol bij de financiering, aanleg en het beheer van bedrijventerreinen. Doel is een professioneler beheer van de bedrijventerreinen en het voorkomen van een nieuwe herstructureringsopgave. Daartoe is ook een omslag van een koop- naar een huurmarkt vereist. Nog in 2010 wordt in overleg met de sector een Roadmap Verzakelijking Bedrijventerreinen opgesteld.

Topper-middelen

Vanuit het Rijk is de komende vier jaar zo’n 400 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bedrijventerreinen. Hiervan wordt ruim 107 miljoen euro, de zogeheten Topper-middelen, rechtstreeks naar de provincies overgemaakt om ze in staat te stellen hun regisserende rol op te pakken. 52 miljoen euro uit het FES is bestemd voor de herstructurering van een beperkt aantal bedrijventerreinen van nationaal belang.

Reageer op dit artikel