nieuws

Prinsjesdag en de gevolgen

Geen categorie

In de troonrede zijn een aantal initiatieven aangekondigd waar de bouw de komende tijd mee te maken krijgt.

Klimaatbeleid
Het kabinet wil de energieprestatienorm aanscherpen voor nieuwbouw,   Het streven voor deze kabinetsperiode is om via de Stimuleringsregeling Duurzaam Energie (SDE) 2 970 megawatt duurzame energie (indiciatie) gecommitteerd te hebben in 2011. Dit is haalbaar met de nu beschikbare middelen, de huidige stand van de techniek en de verwachtingen over de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. 

In het najaar van 2008 start een subsidieregeling voor hernieuwbare energievoorzieningen zoals warmtepompen en zonneboilers. Daarnaast worden de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE zonnepanelen gelanceerd, zodat in 2011 100 000 bestaande woningen zijn voorzien van hernieuwbare energievoorzieningen. 

Het kabinet gaat de wet- en regelgeving aanpassen voor kleinschalige demonstratieprojecten voor CO2-afvang en –opslag. De mogelijkheden voor twee grootschalige demonstratieprojecten voor CO2-afvang en – opslag worden verder uitgewerkt. Voor het totale klimaatbeleid en duurzame energiebeleid in Nederland is ruim 1,7 miljard euro uitgetrokkenen. 

Verrommeling
Onderdeel van het programma ‘Mooi Nederland’ is het tegengaan van de verrommeling van het landschap. De rol van de provincies wordt groter: zij moeten erop gaan toezien dat gemeenten de zogenoemde SER-ladder naleven. Dit betekent dat nieuwe bedrijventerreinen pas mogen worden ontwikkeld als de mogelijkheden voor herstructurering van oude terreinen uitgeput zijn. Ook krijgen de provincies de regierol in de regionale afstemming bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. 

Er worden vijf pilootprojecten uitgevoerd over de kwaliteit van bedrijventerreinen en vijf pilootprojecten op basis van het advies van het projectteam Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen. 

Woningbouw
In de komende jaren wordt stevig ingezet op de woningproductie. Dit is nodig om de woningtekorten verder te verkleinen. De geplande woningproductie in de periode tot en met 2011 moet het woningtekort terugdringen tot 1,5 procent in 2012.

Het is de bedoeling minimaal 80.000 nieuwe woningen te bouwen door de inzet van aanjaagteams, het aanstellen van woningbouwregisseurs en de aanpassing van het Besluit Locatiegebonden subsidies (BLS). Hiervoor worden extra maatregelen genomen ten einde 1000-1500 hectare bedrijventerreinen per jaar te herstructureren. Dit gebeurt op basis van het advies van de Taskforce Noordanus over de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. 

Daarnaast wil het kabinet een grotere betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het landschap. Om dit te bevorderen wordt in 2009 een landschapscampagne georganiseerd. 

Krachtwijken
De afgelopen periode hebben de gemeenten veertig wijkactieplannen opgesteld samen met bewoners, corporaties en lokale partijen. In de zomer van 2008 is de inventarisatie van deze ‘Krachtwijken’ afgerond. Hiermee is de uitvoering overal op stoom gekomen. De inzet van het kabinet is erop gericht hierin vaart te houden. Ook helpt het kabinet gemeenten, lokale partijen en bewoners om tot zichtbare verbeteringen en resultaten te komen. Om de bewonersparticipatie te stimuleren zijn extra middelen vrijgemaakt. Er komt een vouchersysteem, waarmee bewoners d.m.v. waardebonnen zeggenschap krijgen over keuze, financiering en uitvoering van hun initiatief. 

Met behulp van een aanvullend preventiebudget van 60 miljoen euro voor 2009 en 2010 wil het kabinet voorkomen dat er nieuwe probleemwijken ontstaan. 

Voor het verwezenlijken van de wijkaanpak stelt het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar, waarvan 115 miljoen euro in 2009. Het grootste deel hiervan is bedoeld voor de ondersteuning van wijkactieplannen. Naast de wijkaanpak is eveneens geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven.

Reageer op dit artikel