nieuws

BNA juicht niet over de Miljoenennota

Geen categorie

Voor de bouw mag het kabinet dan wel een fikse groei van de winst verwachten, of dit ook geldt voor architectenbureaus is maar de vraag. De omzet in de branche staat onder druk en architecten maken zich zorgen over de orderportefeuille. Dat zegt de BNA in haar reactie op de Miljoenennota, die dinsdag werd gepresenteerd door het kabinet.

Het kabinet voorspelt in de miljoenennota een afzwakking van de economie. De afname van investeringen, minder consumptie, en een stijgende inflatie zullen hun weerslag hebben op de economische groei. Voor de bouw verwacht het kabinet een positieve uitzondering. Als voorloper in het bouwproces voelt de architectenbranche echter de gevolgen van de zwakke economie als eerste. De architectenbranche staat dan ook onder druk. Het kabinet steekt sterk in op maatregelen die gunstig zijn voor ondernemers. Een deel van deze maatregelen pakt positief uit voor de architectenbureaus. Ruimtelijke kwaliteit krijgt serieuze aandacht van het kabinet. 

Ondernemers in het midden en kleinbedrijf zien hun winst (voor belasting) in 2009 met gemiddeld 3% stijgen. De bouwsector verwacht een winstgroei van 8,25%. Hoewel de architectenbranche deel uitmaakt van de bouw, is het onzeker of deze verwachte winstgroei ook voor architecten opgaat. Uit andere recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de omzet in de architectenbranche onder druk staat en dat er zorg is over de orderportefeuille. 

Het kabinet belooft het ondernemerschap voor kleine en middelgrote bedrijven te stimuleren. Directeur-grootaandeelhouders betalen voortaan 20% belasting over de eerste €250.000 winst, terwijl dit nu over de eerste €40.000 moet. De gemiddelde winst per bureau in de architectenbranche ligt op €55.000 (BVO, boekjaar 2006). Deze verlaging van de vennootschapsbelasting pakt dus vooral voor de grotere bureaus in de architectenbranche voordelig uit. 

Het kabinet geeft verder een grotere groep ondernemers de gelegenheid de verplichte BTW aangifte voortaan per kwartaal te doen, in plaats van maandelijks. Het maximum bedrag waarvoor dit geldt wordt ruim verdubbeld van €7.000 naar €15.000. Deze maatregel is vooral voor kleinere bureaus interessant. 

Het kabinet presenteert verder een groot aantal plannen voor een hogere arbeidsparticipatie. Een maatregel die interessant kan zijn betreft de korting op de ww- en arbeidsongeschiktheidpremies van €2.700 gedurende drie jaar, voor die werkgevers die een medewerker van 62 jaar en ouder in dienst houden. 

Het kabinet beoogt een duurzame samenleving, waarin de leefomgeving duurzaam op orde is. Met het werkprogramma Schoon en Zuinig wil het kabinet bereiken dat Nederland in 2020 een van de meest efficiënte en schone energievoorzieningen van Europa heeft. Positief is dat het kabinet insteekt op het aanbrengen van samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling. De BNA bepleit steeds dat ruimtelijke kwaliteit niet bereikt kan worden door een verkokerde aanpak; ruimtelijke kwaliteit vereist een integrale aanpak. In het kader van Mooi Nederland richt het kabinet zich onder meer op het verminderen van de verrommeling, grootschalige stedelijke ingrepen (transformatie) en het hergebruik van bedrijventerreinen. De nieuwe Architectuurnota, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, agendeert in dit kader terecht het belang van creatieve ontwerpen om de kwaliteit te waarborgen. De BNA mist in de plannen oog voor de gevolgen van de krimp in Nederland. De BNA signaleert opnieuw dat veel verantwoordelijkheden bij lagere overheden worden gelegd. Momenteel luidt de BNA de alarmklok over de veelheid aan taken van de lagere overheden en het ontbreken van de daarvoor vereiste kwaliteit en capaciteit. 

www.bna.nl 

Reageer op dit artikel