nieuws

Waar snelweg en stad bij elkaar komen

Geen categorie

Onlangs besloot Rijkswaterstaat om de A6, A1, A9 en A10 te verbreden. De gemeente Almere heeft in samenspraak met de ministeries van VROM en VenW, Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland de kansen en mogelijkheden onderzocht die de vernieuwde snelweg biedt voor de regio en verschillende voorstellen ontwikkeld.

Waar snelweg en stad bij elkaar komen

De verdubbeling van de A6 maakt Almere beter bereikbaar, maar het college van B&W wil niet dat het een maatschappelijke, economische en verkeerskundige barrière vormt en de stad in tweeën splitst. Almere wil daarom de verdubbeling van de A6 aangrijpen om te komen tot een daadwerkelijke integratie van weg en stad. 

Gelegenheden tot integratie doen zich met name voor rond de Weerwaterzone, het Kromslootpark, de Hollandse Brug/Poort en bij Almere Oost/Hout. 

De Hollandse Brug moet de uitstraling van een landmark krijgen om de overgang van het oude naar het nieuwe land te benadrukken. Rijkswaterstaat schrijft in samenwerking met Almere en de Rijksbouwmeester voor infrastructuur een prijsvraag uit voor het ontwerp van een nieuwe Hollandse Brug. 

Eén van de belangrijkste voorstellen die Almere het rijk zal doen is de A6 rond het Weerwater zó aan te leggen, dat de weg in de toekomst overdekt kan worden. Dit gebeurt in fases. Door de A6 op maaiveld aan te leggen en ‘aan te terpen’, waarbij beide zijden van de weg worden voorzien van een dijk of heuvel, ontstaat een vrij gebied, licht oplopend van het Weerwater naar de A6. Zo wordt geluidshinder voorkomen, én kan de ‘holle dijk’ in een volgende fase gedeeltelijk of geheel worden overkluisd. Zo kan een groot groen gebied ontstaan, met volop ruimte voor recreatie, vrij van overlast van de A6. Het nieuwe gebied biedt verder ruimte voor woningbouw, waardoor het nu perifere gebied wordt getransformeerd tot centrumlocatie. Dit tweede stadshart ligt dan centraal in de stad en verbindt de stadsdelen Stad en Haven.

Almere heeft het rijk verzocht nieuwe varianten te maken voor de verkeersknoop A6-S101, zodat het ruimtebeslag in het Kromslootpark aanzienlijk wordt beperkt. In het huidige ontwerp van Rijkswaterstaat gaat een groot deel van het park verloren. De inpassing van een kleinere knoop maakt dat deze zone een verbinding tussen Poort en Haven kan zijn. Hiervoor liggen reeds twee nieuwe ontwerpen klaar. 

Verder verzoekt Almere het rijk om extra aandacht voor de dwarsverbindingen. Voldoende verbindingen van goede kwaliteit zijn cruciaal voor de leefbaarheid en het functioneren van de stad. Bij verlenging van de 23 bestaande onderdoorgangen en overgangen is voldoende daglichttoetreding en toepassing van kunst belangrijk. De dwarsverbindingen moeten de Almeerse identiteit versterken. Daarnaast wenst Almere vijf nieuwe dwarsverbindingen. Uitgangspunt is dat er straks minimaal één sociaal veilige verbinding is voor (vracht)auto, bus en langzaam verkeer tussen de stadsdelen.

Almere vraagt het rijk om de hectares die door verdubbeling van de A6 verloren gaan te compenseren, bij voorkeur aansluitend aan het Kromslootpark of in de Weerwaterzone. 

Wethouder Adri Duivesteijn vindt dat als er voor de inpassing van de weg slechts wordt gekeken naar de beste verkeerskundige oplossing, de stad enkele unieke ontwikkelingskansen mist. “Bovendien zijn we het de stad verplicht de barrièrewerking en het ruimtebeslag van de weg zoveel mogelijk te verminderen.” Volgens Duivesteijn wordt in 2009 duidelijk of en hoe de voorstellen worden overgenomen door het rijk. Eind 2009 neemt de minister van Verkeer & Vervoer een definitief besluit over het aan te leggen tracé en tussen 2011 en 2017 moet de verbreding daadwerkelijk plaatsvinden.

www.schiphol-amsterdam-almere.nl
www.almere.nl/A6

Reageer op dit artikel