nieuws

W&R – Wet geluidhinder heeft gefaald

Geen categorie

Het aantal geluidsgehinderden in Nederland groeit. Mede daarom is het nodig de huidige Wet geluidhinder en Wet milieubeheer aan te passen. Dit is de conclusie van de Geluidshinderdag die de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) op dinsdag 1 april in Utrecht hield.

Ondanks dertig jaar centrale regelgeving is de hinder tengevolge van lawaai de laatste decennia gestaag gegroeid. De meer dan verwachte toename van de mobiliteit ten gevolge van de economische groei en het groter bebouwde oppervlak voor woningen zijn daar de oorzaken van. Bestrijding bij de bron, geluidsproductieplafonds, lokaal geluidbeleid en minder regels moeten in Nederland het aantal door lawaai gehinderden doen afnemen. 

In de huidige Wet geluidhinder is niemand expliciet verantwoordelijk voor het handhaven van de in die wet opgenomen geluidsnormen. In de nieuwe regelgeving gaat dit veranderen. Een bronbeheerder, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat voor rijkswegen, krijgt geluidsgrenzen opgelegd (geluidsproductieplafonds) die ook gehandhaafd moeten worden. De nieuwe geluidsproductieplafonds zijn overigens, om financiële en organisatorische redenen, zo hoog gekozen dat uiteindelijk het huidige handhavingsgat feitelijk wordt gelegaliseerd.

Gemeenten kunnen kiezen voor een eigen geluidbeleid. Daarbij kunnen keuzes worden gemaakt die passend zijn voor de plaatselijke situatie. Meer rust in woonwijken buiten het centrum en landelijke gebieden en ruimere geluidsgrenzen in het stadscentrum, bijvoorbeeld in horecaconcentratiegebieden. 

www.nsg.nl

Reageer op dit artikel