nieuws

W&R-Toezicht op gemeentelijke gebouwen onvoldoende

Geen categorie

Naleving en controle van brandveiligheidseisen en milieuregels in gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, de brandweerkazerne maar ook scholen, sportterreinen en bibliotheken is onvoldoende.

De gemeenteraad houdt niet of nauwelijks toezicht op colleges van B&W die deze taak moeten uitvoeren. Dit blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie bij een steekproef van 30 gemeenten. 

In 2005 is door de VROM-Inspectie en de VNG de ‘Handreiking gemeentelijke inrichtingen’ opgesteld en zijn gemeenten uitgedaagd om het naleefgedrag van hun inrichtingen aan de gemeenteraad te rapporteren. Ook is toen een administratieve controle en een toezichtactie aangekondigd. 

De VROM-Inspectie heeft inmiddels 60 locaties bezocht. In 26 van de 60 locaties wordt er één of meer van de milieuvoorschriften overtreden. Dit onderzoek heeft opgeleverd dat in 17 van de 60 locaties één of meer van de gebruiksvoorschriften wordt overtreden. In slechts 17 van de 60 locaties is géén overtreding van gebruik- of milieuvoorschriften geconstateerd. Daarbij wordt opgemerkt dat het bijna nooit om risicovolle overtredingen gaat. 

De milieuhandhaving gebeurt planmatig en kwalitatief goed, constateert de VROM-Inspectie. Maar slechts tien procent van de onderzochte gemeenten voldoet aan de rapportageplicht die de Wet Milieubeheer hen oplegt. Bij bouwen en ruimtelijke ordening is zowel de handhaving in de praktijk als de rapportage erover een stuk minder. 

Gemeenten vinden het vanzelfsprekend dat zij gemeentelijke inrichtingen net zo behandelen als gewone inrichtingen. Ze ervaren dan ook geen ‘dubbele petten’-probleem bij het toezicht houden. De voorbeeldfunctie vinden zij wel erg belangrijk. Uit de overtredingen die zijn geconstateerd, blijkt echter dat gemeenten niet serieus invulling geven aan die voorbeeldfunctie. Minister Cramer van Ruimte en Milieu spreekt de gemeenten aan op het vervullen van die voorbeeldfunctie, schrijft zij in de brief waarmee ze het rapport aan de Tweede Kamer aanbiedt. 

www.minvrom.nl

Reageer op dit artikel