nieuws

Eerste drie Natura 2000-gebieden definitief aangewezen

Geen categorie

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 19 februari 2008 de eerste drie Natura 2000-aanwijzingsbesluiten genomen. Het gaat om de aanwijzing van het rijksgebied Voordelta en de twee aanverwante duingebieden Voornes Duin en Duinen Goeree en Kwade Hoek.

Natura 2000 is de verzamelnaam voor de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Natuurbeschermingswet 1998. Door de aanwijzing is duidelijk welke kwetsbare natuurwaarden in de gebieden beschermd moeten worden. In alle drie de gebieden gaat het vooral om het beschermen van waardevolle schorren, slikken, duinen, planten en vogels. In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk met welke maatregelen deze natuurwaarden worden beschermd en welke activiteiten wel of niet mogelijk zijn. Uiteindelijk worden binnen Nederland 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. 

www.cgn.wur.nl  en www.croptrust.org 

Reageer op dit artikel