nieuws

Voorstel voor investeringsfonds aandachtswijken afgewezen

Geen categorie

Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie wijst het voorstel van corporatiekoepel Aedes voor een investeringsfonds voor de aandachtswijken af. Het voorstel levert niet het met Aedes afgesproken bedrag van 750 miljoen euro op. De minister komt nu zelf met maatregelen om de financiële steun voor de corporaties in de veertig aandachtswijken te regelen. Dit staat in een brief van de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer.

Minister Vogelaar schrijft dat zij in november 2007 een eerste voorstel voor een investeringsfonds heeft ontvangen van Aedes. Externe deskundigen hebben dit getoetst aan de gemaakte afspraken en gezamenlijk is vastgesteld dat het hier niet aan voldeed. In januari is een nieuw voorstel van Aedes aan de deskundigen voorgelegd, dat volgens minister Vogelaar eveneens niet overeenkwam met de afspraken. Daarom bood Aedes een derde voorstel voor een investeringsfonds aan de minister aan. 

Er is verschil van mening met Aedes over de berekeningsmethode. Als de volgens de minister juiste methode wordt gevolgd, levert het voorstel van Aedes 408 miljoen euro op in plaats van de afgesproken 750 miljoen. Wanneer de berekening van Aedes wordt gevolgd, levert het voorstel 575 miljoen euro op. De conclusie van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting is dat beide berekeningen niet leiden tot de afgesproken 750 miljoen euro. 

Minister Vogelaar constateert in haar brief aan de Tweede Kamer dat het Aedes na drie pogingen niet is gelukt een belangrijke afspraak uit het akkoord na te komen. Zij kondigt daarom aan zelf met maatregelen te komen om de extra financiële ruimte te regelen voor de corporaties die actief zijn in de veertig aandachtswijken.

De minister kan twee wegen bewandelen om de gewenste financiële steun te realiseren: via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting of via een nieuwe Heffingswet. Voor het jaar 2008 maakt de minister gebruik van de mogelijkheid die het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting biedt om een heffing van 75 miljoen euro op te leggen aan de corporaties en projectsteun te verlenen aan de corporaties in de aandachtswijken. Over de maatregelen na 2008 beraadt het kabinet zich nog.

www.minvrom.nl 

Reageer op dit artikel