nieuws

Mooi Nederland is gebaat bij welstand

Geen categorie

Als de onafhankelijke welstandscommissie wordt afgeschaft, gaat dat ten koste van de schoonheid van Nederland. Dit betoogt Jeroen van Schooten (voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten) in een artikel in het tijdschrift Binnenlands Bestuur in reactie op het onlangs gepresenteerde plan om het onafhankelijke welstandsadvies uit de Woningwet te schrappen.

Volgens de Interbestuurlijke Taskforce Regeldruk Gemeenten is de welstandscommissie een inflexibel en inefficiënt instrument zijn met een onaantastbare status. Bovendien zou er een onduidelijke relatie bestaan tussen welstandstoezicht en ruimtelijk beleid. Het plan valt bij het ministerie van VROM in goede aarde. 

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) maakt zich hier ernstig zorgen om. In september nog publiceerde het ministerie van VROM het dossier ‘verrommeling’ waarin wordt gesteld dat VROM de komende jaren verdere verrommeling van Nederland wil tegengaan. Het bevreemdt de BNA dat het als volgende stap overweegt om de wijze van kwaliteitsbewaking van de gebouwde omgeving aan de gemeenten over te laten.

In 2003 is welstand gemoderniseerd. Welstand is transparanter, democratischer en juridisch toetsbaar geworden. Het merendeel van de gemeenten in Nederland heeft een Welstandsnota en is hiermee tevreden. Echter, een Welstandsnota alleen zorgt niet voor kwaliteit van de gebouwde omgeving. Voor het zorgvuldig uitvoeren van de welstandstoets heb je een gekwalificeerde toetser nodig. Weliswaar voorziet de wetgever erin dat in principe iedereen lid kan worden van een welstandscommissie, in de praktijk wordt het merendeel van de commissies in meerderheid door professionals bezet. De BNA vindt dit een goede zaak.

Dit betekent niet dat de BNA helemaal tevreden is met het functioneren van de welstand. Van Schooten wijst op de bevoegdheden van gemandateerden van de welstandscommissie bij het beoordelen van eenvoudige bouwplannen en de positie van quality-teams in (her)ontwikkelingsgebieden ten opzichte van de lokale welstandscommissie moeten zeker verbeteren. Daarnaast zouden bij grote infrastructurele of gemeentegrensoverschrijdende projecten de bevoegdheden van de lokale welstandscommissie moeten worden overgedragen aan een bovenlokaal team, wel met inachtneming van de transparantie en juridische houdbaarheid van de welstandstoets. 

Reageer op dit artikel