nieuws

Duurzame monumenten

Geen categorie

Middelburg is één van de vijf gemeenten die deelneemt aan de DUMO (DUurzame MOnumenten) DUMO is een initiatief van de Rijksgebouwendienst, Monumentenzorg (tegenwoordig RACM genaamd) en diverse andere instanties met als doel te achterhalen welke maatregelen kunnen worden genomen om enerzijds de gewenste energiebesparing te bereiken en anderzijds het monument in al zijn facetten en oorspronkelijkheid te behouden. In Middelburg is het eerste energiezuinige monumentale woonhuis opgeleverd.

Zoals bekend is aan de hand van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD, 2003) het Nederlandse Besluit Energieprestatie Gebouwen vastgesteld. Op 1 januari 2008 is dit besluit in werking getreden. 

Het is nu verplicht om bij bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energieprestatiecertificaat, populair energielabel genoemd, te overleggen. Dit energielabel is echter niet van toepassing op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in provinciale- of gemeentelijke monumentenverordeningen. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn onderwerpen die bij de instandhouding van monumenten speciale aandacht vragen. 

Bernard Vercouteren van den Berge, architect, lid van de bewonersgroep ‘Duurzaam Middelburg’ en eigenaar van het monumentale pand “Vergulde Schoe”, verbaasde zich dan ook toen eerst in een ambtelijke beleidsnota inzake monumenten niets stond vermeld over duurzaamheid en in de milieunota met geen woord werd gerept over de talrijke monumenten. Hij heeft daarom zijn eigen pand duurzaam verbeterd. Op basis van een DUMO scan in oktober 2005 is een aantal mogelijke scenario’s en mogelijkheden opgesteld die het pand verduurzamen zonder de monumentale kwaliteiten aan te tasten. Uit het DUMO rapport heeft eigenaar Bernard Vercouteren van den Berge een eigen plan van aanpak in vijf stappen gekozen en in twee jaar gerealiseerd. Per stap is een onderzoek verricht naar de technische- en esthetische aspecten en is ook de financiële kant onderdeel geweest van de besluitvorming. 

Reageer op dit artikel