nieuws

WenR – Klimaatakkoord Rijk en gemeenten

Geen categorie

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu (namens het kabinet) en burgemeester Wim Deetman (Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben vorige week in Den Haag een klimaatakkoord ondertekend.

Kern van het akkoord is dat gemeenten en Rijk zich gezamenlijk gaan inspannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. De gemeenten onderschrijven de ambities van het kabinet op klimaatgebied. Rijk en gemeenten hebben afspraken gemaakt over maatregelen op een aantal terreinen: duurzame overheid, duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, energiezuinige gebouwde omgeving, duurzame (agrarische) bedrijven en klimaatbestendige leefomgeving. 

Rijk en gemeenten willen dat in 2020 de nieuwbouw klimaatneutraal is. Het energieverbruik in woningen en gebouwen moet dan met 50% zijn verlaagd. Het rijk zal de epc-norm de komende jaren stapsgewijs aanscherpen. Gemeenten gaan innovatieve initiatieven in de gebouwde omgeving actief oppakken. De VNG zal de deelname aan deze projecten actief stimuleren door tenminste 10 woonwijken aan te dragen waar geëxperimenteerd kan worden met innovatieve energiebesparende maatregelen en/of duurzame energiebronnen. Ook wordt een innovatieprogramma energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie opgezet. Hierin wordt onderzocht op gebouw- en gebiedsniveau of een hogere energieprestatie kan worden gerealiseerd dan de huidige energie-prestatie-eis in de nieuwbouw. Bovendien gaan gemeenten in prestatiecontracten met woningcorporaties energieprestatie-eisen opnemen voor de bestaande woningvoorraad. 

De andere zes bewindslieden die de nota ‘Nieuwe energie voor het klimaat’ hebben ondertekend (Wonen, Wijken en Integratie, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën en Europese Zaken) konden niet bij de ondertekening aanwezig zijn, maar zullen op een later tijdstip tekenen.

www.minvrom.nl

Reageer op dit artikel