nieuws

Wet en regelgeving – Nota Ruimte krijgt handen en voeten

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft op 17 oktober 2006 ingestemd met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het zwaartepunt van de ruimtelijke ordening in Nederland ligt nu bij de gemeente. De kaders van provincie of het rijk worden vooraf bepaald, zo stelde minister Winsemius (VROM) tijdens het debat in de Eerste Kamer. Voor burgers blijft inspraak bij ruimtelijke plannen bestaan. Daarnaast krijgen zij meer ruimte voor initiatieven. Het kabinet gaat er vanuit dat met de Wro andere overheden en marktpartijen makkelijker kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en betere afspraken met elkaar maken.

De Wro is onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering van de Nota Ruimte, de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. De Nota Ruimte laat andere overheden meer vrijheid bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen en meer verantwoordelijkheden. In de nieuwe wet is een duidelijk onderscheid aangebracht tussen het ruimtelijk beleid en de (juridische) uitvoering daarvan. Centraal staat het bestemmingsplan. Nieuw is de structuurvisie waarin de overheden hun ruimtelijke beleid weergeven. Deze structuurvisies vervangen de huidige planologische kernbeslissing (op rijksniveau), streekplannen (op provinciaal niveau) en structuurplannen (op regionaal en gemeentelijke niveau). Doel van deze wijziging was het versimpelen procedures waardoor partijen snel kunnen inspelen op nieuwe kansen en mogelijkheden.

Verder betekent de Wro onder meer:
• een verkorte bestemmingsplanprocedure van ruim een jaar naar ongeveer 26 weken 
• verplichte digitalisering van bestemmingsplannen 
• niet langer goedkeuring van bestemmingsplannen door provincies 
• provincies en het Rijk kunnen in de bestemmingsplanprocedure wel een aanwijzing geven 
• een snelle procedure om te bouwen (het projectbesluit) 
• een percentage van 2% eigen risico voor een planschadevergoeding 
• de mogelijkheid om vergunningprocedures te coördineren en te bundelen in één beroeps- en bezwaarprocedure door de vergunning verlenende partij (coördinatieregeling) 
• verplichte actualisering of verlenging van bestemmingsplannen eens in de 10 jaar

www.vrom.nl/wro

Reageer op dit artikel