blog

Blog – Aansprakelijkheidsbeperkingen in de DNR

Business

Door Remco Smith – In opdrachten tussen architecten / adviseurs in de bouw en opdrachtgevers wordt veelal DNR (DNR 2005, 2011 of 2011 herzien 2013) van toepassing verklaard. Het zijn de standaardvoorwaarden die in de bouw gelden. Veel opdrachtgevers hebben met het grootste deel van deze standaardvoorwaarden geen probleem, maar wel met de aansprakelijkheidsbeperkingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen in DNR gaan behoorlijk ver.

Blog – Aansprakelijkheidsbeperkingen in de DNR

Artikel 14 DNR bepaalt onder meer dat de aansprakelijkheid beperkt is tot directe schade. Wat directe schade is, is niet omschreven. Wel wat directe schade niet is: “Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving…” en nog een heel aantal posten. Kleeft er aan een koelcel een ontwerpgebrek met schade als gevolg, dan is de adviseur voor schade door het bederven van het voedsel niet  aansprakelijk.

Artikel 15 bepaalt dat de aansprakelijkheid is gedekt tot de hoogte van het honorarium met een maximum van een miljoen, of drie keer de hoogte van het honorarium met een maximum van 2,5 miljoen. Voor veel bouwwerken zal dat voldoende zijn, maar er zijn genoeg bouwwerken te bedenken waarvoor dat maximum te krap is (voetbalstadions, stations, winkelcentra).

Artikel 16 bepaalt dat de aansprakelijkheid eindigt na vijf jaar na einde van de opdracht. Voor veel adviseurs zal het einde van de opdracht ongeveer gelijk zijn aan de oplevering van het pand. Maar voor veel adviseurs is dat niet het geval: de architect die alleen een schetsontwerp maakt en die bij de uitvoering geen rol heeft. De adviseur die het palenplan heeft opgesteld. Die zijn vaak (veel) eerder klaar dan het moment van oplevering. En dan loopt de aansprakelijkheidstermijn niet gelijk met de aannemer en met andere adviseurs.

Discussie

De aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tot vervelende discussies leiden. De opdrachtgever en adviseur / architect willen graag met het werk beginnen maar worden geremd door oeverloze juridische discussies. Discussies die de lol van het werk af kunnen halen. Discussies die ook kunnen leiden tot een verstoorde verhouding, nog voordat het werk is begonnen.

Maar in sommige gevallen ook logische discussies. Zie het voorbeeld van de koelcel: de adviseur / architect wil niet aansprakelijk zijn voor kosten die niet zijn te overzien. Maar de eigenaar wil bij grote schade niet horen dat de aansprakelijkheid van de adviseur of architect is beperkt tot het maken van nieuwe tekeningen en berekeningen. Bij een groot werk, waarvan de uitvoering vier jaar duurt, wil de opdrachtgever niet dat iedere vordering komt te vervallen na vijf jaar na einde opdracht. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat de eigenaar voor schade die zich na drie jaar na oplevering openbaart, de adviseur / architect niet kan aanspreken. Beide partijen hebben daarin een redelijk belang, maar om aan het werk te gaan zullen partijen wel een oplossing moeten vinden.

Mogelijke oplossing

Iedere advocaat die wel eens betrokken is bij contractonderhandelingen,  weet hoe lastig het kan zijn om partijen tot elkaar te brengen. Want ook al kunnen partijen elkaars belangen begrijpen, dan nog is het zaak om op een of andere manier tot elkaar te komen. De ervaring leert, dat de verzekeraar daarbij kan helpen. Heb overleg met de verzekeringstussenpersoon en leg het probleem neer.

De verzekeraar  blijkt vaak mee te kunnen denken. Aansprakelijkheid voor meer dan alleen directe schade, blijkt vaak verzekerbaar. Een verzekerd bedrag hoger dan het honorarium blijkt in de regel best mogelijk. Vaak ook nog met weinig extra premie. En als de aanpassing van de polisvoorwaarden wel extra premie kost, is over die premie best wel een oplossing te vinden. Op de volledige bouwkosten is die premie vaak beperkt en blijken opdrachtgevers die premie best (geheel of gedeeltelijk) te willen dragen. De aanpassingen van de polisvoorwaarden zijn immers in het voordeel van de opdrachtgever.

Reageer op dit artikel