blog

Blog – Dag of kalenderdag?

Business

Door Remco Smith – Veel architecten schrijven bestekken, geven opdracht aan externe bestekschrijvers of adviseren opdrachtgevers over wat er in bestekken moet worden opgenomen. Bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de UAV 2012 bij de opdrachtgever liggen, worden zo bij de aannemer gelegd. In een reeks blogs kijk ik wat daarin mogelijk en verstandig is.

Blog – Dag of kalenderdag?

Korting vanwege te late oplevering

In par. 42 lid 2 UAV 2012 is bepaald dat de korting vanwege te late oplevering € 60,00 per dag is. In par. 42 lid 3 is bepaald, dat een korting niet wordt geldt voor dagen die geen werkdag zijn. De korting voor te late oplevering geldt, als er niets anders is overeengekomen, dus alleen voor maandag tot en met vrijdag, verplichte vrije en vakantiedagen uitgesloten. Zo blijven er op jaarbasis zo’n 220 dagen over, waarop korting vanwege te late oplevering kan worden gerekend.

Kalenderdag

Niet alle opdrachtgevers zijn het daarmee eens. Als de aannemer te laat oplevert, lijdt de opdrachtgever daardoor vaak schade, ook in weekenddagen of vaste vrije dagen. Deze opdrachtgevers kunnen niet op tijd naar hun nieuwe pand of hebben langer dubbele woonlasten. In bestekken zie je dan ook nog wel eens opgenomen: “De korting per kalenderdag is €…..”. Doel hiervan is om de korting ook voor weekenddagen en dergelijke te laten gelden. Maar werkt dat eigenlijk wel?

Raad van Arbitrage voor de Bouw

De Raad van Arbitrage heeft over juist dit geschilpunt een heel interessant vonnis gelezen, dat is te vinden op De Raad van Arbitrage voor de Bouw onder geschilnummer 34.445. Ook hier had de opdrachtgever in het bestek laten opnemen dat de korting per kalenderdag zou gelden en om die reden de korting ook op weekenddagen en verplichte vrije dagen gerekend. De aannemer heeft zich daartegen verweerd. De Raad werkt in dit vonnis vanaf nr. 28 heel duidelijk uit hoe het zit. Samengevat komt het op het volgende neer

–              par. 42 lid 2 UAV stelt dat de korting per dag gaat;

–              par. 1 UAV stelt dat een dag een kalenderdag is;

–              Par. 42 lid 3 stelt dat geen korting wordt opgelegd voor na de oplevertermijn verstreken dagen (dus kalenderdagen) die geen werkdag zijn.

De Raad constateert dat de opdrachtgever de bedoeling heeft gehad om af te wijken van de UAV, door in het bestek “kalenderdag” op te nemen. Zij oordeelt echter dat dat niet is gelukt, juist omdat in par. 1 UAV 2012 al is bepaald dat een dag een kalenderdag is. Ook al heeft de opdrachtgever af willen wijken, dat heeft zij dus uiteindelijk niet gedaan.

Oplossing

De oplossing zit in par. 42 lid 3 UAV, waarin staat dat de korting niet in mindering wordt gebracht op dagen die niet gelden als werkdag. Zolang in het bestek of in de overeenkomst par. 42 lid 3 UAV 2012 niet is uitgesloten, kan de conclusie dus alleen zijn dat de korting niet in mindering wordt gebracht op kalenderdagen die geen werkdag zijn.

Het is overigens de vraag of de opdrachtgever er goed aan doet om al te forse kortingen in mindering te brengen bij te late oplevering. Het gevaar is groot dat de aannemer het werk af gaat raffelen, omdat zij de korting vreest. Dan ben je als opdrachtgever nog verder van huis.

Reageer op dit artikel