blog

Revisie BEP hoognodig

Business

Studeer je nu bouwkunde en wil je architect worden, dan zul je vanaf volgend jaar eerst een beroepservaringsperiode (BEP) van twee jaar moeten doorlopen. Pas nadat je twee jaar beroepservaring hebt opgedaan, kun je inschrijven in het architectenregister en mag je de titel van architect voeren. Dat is een gevolg van de nieuwe Wet op de Architectentitel die per 1 januari 2015 van kracht wordt. Vanwege tekortkomingen in deze regeling, bepleiten studenten uit Delft, Eindhoven en Wageningen uitstel. Op hun kritiek wordt welwillend gereageerd, maar enkele pijnlijke vragen blijven vooralsnog onbeantwoord.

Het initiatief voor de Beroepservaringsperiode (BEP) is in 2002 genomen door de toenmalige Rijksbouwmeester Jo Coenen. Met deze tweejarige periode na de reguliere studie wilde hij de groeiende kloof tussen onderwijs en praktijk overbruggen en werd bovendien voldaan aan de Europese regelgeving.

Hoge kosten

Nu de invoering voor de deur staat, wordt door verschillende studentenvertegenwoordigers uit uiteenlopende richtingen aan de bel getrokken. Zij wijzen erop dat het vinden van een baan op dit moment geen gelopen race is. Om de door de BEP voorgeschreven beroepsmodules te volgen, zijn afgestudeerden na hun studie aangewezen op een commerciële aanbieder die hiervoor 6.000 euro vraagt. De kans echter dat werkgevers zullen bijdragen aan deze kosten, kunnen in de huidige markt laag worden ingeschat.

Minder dan minimaal

Ook de arbeidsmarkt is ingrijpend veranderd sinds 2002. Vaste banen zijn sporadisch voorhanden, werknemers zijn in de meeste gevallen aangewezen op tijdelijke contracten. Ten slotte wijzen de protesterende studenten erop dat pas afgestudeerde architecten vaak minder verdienen dan het minimum loon.

Uitstel van invoering

De studenten menen dat een hoop vragen nog niet is beantwoord: Gaat op deze wijze een groot deel van de bouwcultuur verloren? Worden talenten met een op zichzelf goed bedoelde regeling niet buitengesloten? En wat zullen de gevolgen zijn voor de inrichting van de gebouwde omgeving? Zolang deze vragen niet bevredigend zijn beantwoord, eisen de studenten uitstel van invoering.

Reacties uit het veld

Op de acties van de studenten is instemmend gereageerd. Bureau Architectenregister dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de BEP, deelt de zorg van de studenten, dat de branche in een lastig tijdsgewricht zit. Om te bevorderen dat vraag en aanbod elkaar kunnen vinden op het gebied van werk, mentoren en modules, richt het register een digitaal portaal in dat vanaf half november online zal zijn.

Druk op de ketel

Ook de BNA deelt de zorgen van de studenten, maar zegt geen voorstander te zijn van het uitstellen van de introductie van de beroepservaringsperiode. Het is goed in de voorbereiding de druk op de ketel te houden, aldus de BNA. Alleen zo kan meer duidelijkheid ontstaan voor aankomende architecten en bureaus.

Verantwoordelijkheid is zoek

Verder wijzen de betrokkenen vooral naar elkaar. Het Architectenregister zegt de opleidingen regelmatig te informeren. De Faculteit Bouwkunde van TU Delft begrijpt de zorg van de studenten, maar stelt dat het wegnemen van die zorg een taak is van het bureau Architectenregister.

Twee problemen

De betrokken instanties tonen goede wil, maar intussen blijven twee pijnlijke vragen onbeantwoord.

1. Geld mag nooit een belemmering zijn om een opleiding te volgen. Dat doet het in de huidige situatie wel. Je verdient immers als pas afgestudeerde twee jaar lang minder dan niets en je moet ook nog 6.000 euro lappen voor de vereiste modulen. Dat lijkt alleen te zijn weggelegd voor studenten met een vermogende achterban.

Betekent dit niet dat je het opdoen van beroepservaring (opnieuw) tot onderdeel van de opleiding moet maken? Ontstaat zo ook niet een veel leukere opleiding?

2. Hierachter ligt de vraag verscholen hoe de werkgelegenheid in de bouw zich na de crisis precies zal ontwikkelen. De bouw van nieuwe kantoren en winkels is sterk verzadigd. Al die banen komen niet meer terug. Ook is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat door de digitalisering en automatisering een deel van de banen die tot 2008 bestonden, overbodig zijn geworden.

Is een zevenjarige opleiding (5+2) met het oog op de toekomstige beroepssituatie nog wel noodzakelijk?

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel