blog

Garanties in het bestek

Business

Veel architecten schrijven bestekken, geven opdracht aan externe bestekschrijvers of adviseren opdrachtgevers over wat er in bestekken moet worden opgenomen. Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de UAV 2012 bij de opdrachtgever liggen, worden door middel van het bestek bij de aannemer gelegd. In een reeks blogs kijk ik wat daarin mogelijk en verstandig is. Deze keer gaat het over garanties.

Garanties in het bestek

Volgens het systeem van de UAV 2012 is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het door hem voorgeschreven ontwerp (par. 5 lid 2 UAV 2012). Dat betekent, dat als de bouw gebreken vertoont die voortvloeien uit ontwerpfouten, de opdrachtgever daarvoor in de relatie met de aannemer verantwoordelijk is. Voor de daarmee gepaard gaande schade draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid, die hij vervolgens kan proberen te verhalen op de ontwerper (architect, constructeur) maar daar loopt hij vaak op tegen aansprakelijkheidsbeperkingen.

Geschillen

In bestekken tref je dan ook vaak bepalingen aan, waarmee de opdrachtgever probeert om het ontwerprisico bij de aannemer neer te leggen. Het is de vraag of je daar als opdrachtgever goed aan doet. Het levert namelijk juist vaak geschillen en wantrouwen op. Het is mijn overtuiging dat geschillen in de bouw worden beperkt, als die bouwpartij verantwoordelijk is voor hetgeen hij kan beheersen. Zeker als het werk door middel van een aanbesteding wordt gegund, en de aannemer een periode heeft van een week of zes voor het maken van een calculatie, kan de aannemer het hele ontwerp niet op detailniveau controleren. Hij aanvaardt daarmee risico’s die hij niet kent. Leidt een ontwerpfout tot schade in de bouw, dan zal de aannemer die schade mogelijk moeten dragen. Het verlies dat de aannemer daarmee lijdt, zal hij gedurende de bouw willen compenseren wat nooit leidt tot een hogere kwaliteit, maar vaak wel tot discussies over meerwerk.

Garantiebepaling

Bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw is geprocedeerd over de volgende besteksbepaling: Door aanvaarding van de opdracht garandeert de aannemer onverkort, tevens het onderhavige werk tegen fabricage-, constructie- en uitvoeringsgebreken gedurende een termijn van 10 jaren vanaf de opleveringsdatum. In dit geval waren na oplevering muren gescheurd, zo is gebleken, door een gebrek in het ontwerp. De opdrachtgever spreekt de aannemer aan op grond van de garantiebepaling, ook al kwam het ontwerp niet van hem.

De Raad oordeelt het volgende: Arbiters overwegen dat garanties – al dan niet in de zin van par. 22 UAV 1989 – in beginsel beogen de garant te doen instaan voor gebreken of tekortkomingen aan uitgevoerd werk of verrichten leveringen van de garant zelf. Indien is beoogd een uitzondering te maken op dat beginsel door de garant tevens te doen instaan voor de deugdelijkheid van door derden uitgevoerd werk of verrichte leveringen, dient dat dan ook uitdrukkelijk te blijken uit de tekst van de garantiebepaling zelf dan wel uit andere feiten of omstandigheden. In dit geval was dat onvoldoende gecommuniceerd en was de aannemer niet aansprakelijk voor het ontwerpgebrek.

Uit deze overweging volgt dat het mogelijk is om de aannemer garanties te laten verstrekken op onderdelen waarop hij geen invloed heeft. In het bestek of de overeenkomst moet dat wel uitdrukkelijk worden vermeld. De bestekschrijver doet er wel goed aan om op voorhand goed na te denken over de redelijkheid van een dergelijke bepaling en de kans dat zo’n door de aannemer te verstrekken garantie juist geschillen in de hand werkt.

Reageer op dit artikel