blog

Bestekschrijven en de Gids Proportionaliteit deel 2

Business

Veel architecten schrijven bestekken, geven opdracht aan externe bestekschrijvers of adviseren opdrachtgevers over wat er in bestekken moet worden opgenomen. Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de UAV 2012 bij de opdrachtgever liggen, worden via het bestek bij de aannemer gelegd. In een reeks blogs kijk ik wat daarin mogelijk en verstandig is. Deze keer gaat het over de Gids Proportionaliteit.

Bestekschrijven en de Gids Proportionaliteit deel 2

Eerder schreef ik over de veranderingen die de Aanbestedingswet en vooral de Gids Proportionaliteit teweeg zullen brengen voor bestekschrijvers. Bij Europese aanbestedingen is de aanbesteder verplicht om door opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk vastgestelde standaardvoorwaarden van toepassing te verklaren. Een voorbeeld van dergelijke standaardvoorwaarden zijn de UAV 2012. Het is in beginsel niet de bedoeling dat van die voorwaarden wordt afgeweken; afwijkingen dienen te worden gemotiveerd. Dat levert voor bestekschrijvers, die willen afwijken van de UAV 2012 en dat dus moeten motiveren, behoorlijk wat werk op.

Van bestek naar boekwerk

Wellicht is dat eigenlijk wel een positieve ontwikkeling. Het is niet verkeerd om af te wijken van de UAV 2012: die is niet zonder gebreken (om maar één voorbeeld te noemen). Maar het is wel goed dat de bestekschrijver nadenkt over de reden van het afwijken. Er zijn bestekschrijvers, die ooit zijn begonnen met het gebruik van het reguliere STABU-bestek. In iedere bouw gebeurt vervolgens wel iets, dat bij voorkeur in de overeenkomst of in het bestek al ondervangen had kunnen worden. Het bestek wordt na iedere bouw daarop aangepast. Na iedere bouw wordt het bestek verder uitgebreid met bepalingen die mogelijke toekomstige incidenten in de bouw moeten ondervangen. Zo wordt het bestek langzamerhand een niet meer te hanteren boekwerk.

Tegenstrijdigheden

Een aannemer die mijn hulp inriep, overhandigde mij een bestek met daarin een algemeen deel van 88 pagina’s. Dat zijn 88 pagina’s, grotendeels met afwijkingen op de UAV 2012! Waaronder drie bepalingen waarmee de bestekschrijver had geprobeerd regelingen over garanties op te nemen die afwijken van paragraaf 22 UAV 2012, die de door de aannemer te verstrekken garanties regelt. De afwijkingen op par. 22 UAV 2012 waren verspreid in het algemene deel van het bestek opgenomen en grotendeels tegenstrijdig aan elkaar. Als hierover een procedure zou plaatsvinden, is de kans groot dat geen van de afwijkingen geldig zijn. Dat is niet de bedoeling van de bestekschrijver geweest.

Betekenis van Gids Proportionaliteit

Dan is het goed om kritisch naar alle afwijkingen te kijken en te bedenken waarom die ook al weer opgenomen zouden moeten worden. En kijk dan niet alleen naar de bestekken die via een Europese aanbesteding zullen worden gegund, maar naar alle bestekken. Daarvoor zou geen Gids Proportionaliteit nodig hoeven zijn. Maar als dat het gevolg van de Gids Proportionaliteit is, is dat een bijkomend voordeel.

 

Reageer op dit artikel