nieuws

Provincie Utrecht wil 21.000 woningen bijbouwen

Architectuur

De provincie Utrecht wil de komende drie jaar naar de realisatie van 7000 woningen per jaar (binnenstedelijk en duurzaam) in de provincie Utrecht. Hiermee wil de provincie het gat op de woningmarkt dichten. De ‘Actie Agenda Woningmarkt’ moet invulling aan deze opgave geven.

Provincie Utrecht wil 21.000 woningen bijbouwen

In de ‘Actie Agenda Woningmarkt’ zijn de ambities geformuleerd en zijn concrete maatregelen benoemd om de woningbouwproductie te versnellen, om het huursegment te versterken en de doorstroming te vergroten. Om de provincie ook op langere termijn aantrekkelijk en groen te houden vindt de bouw vooral binnenstedelijk plaats. Dit sluit bovendien aan bij de huidige en verwachte woonwensen.

Doorstroming

Om de versnelling te realiseren wordt in beeld gebracht waar binnenstedelijk in de provincie nog bouwmogelijkheden zijn. Een versnellingsteam wordt ingezet om gericht knelpunten op te lossen en extra capaciteit te bieden om concrete projecten sneller door processen heen te leiden. Er wordt toegewerkt naar hogere slaagkansen in de sociale huur en meer doorstroming op de woningmarkt. Hiervoor wordt een aanjaagteam doorstroming ingezet. Partijen zetten zich in om het huursegment te versterken met een toename van middeldure huurwoningen. Lokale afspraken tussen gemeenten, beleggers en corporaties zijn wenselijk om te zorgen dat deze woningen ook invulling geven aan de lokale vraag en bijdragen aan de doorstroming van onder meer bewoners uit sociale huurwoningen en ouderen die een eengezinswoning achterlaten.

De Actie Agenda is met betrokkenheid van veel partijen uit overheden, corporaties en markt het afgelopen half jaar opgesteld. De provincie Utrecht heeft hiertoe het initiatief genomen. Alle partijen dragen bij aan het versnellen van de woningbouw. Om de versnelling te faciliteren en de ambities waar te maken heeft de provincie voor de periode tot 2021 een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.

 

Reageer op dit artikel