nieuws

Uitslag tender Spaarndammerschool

Architectuur

Het team van Korth Tielens architecten en Marcel Lok_Architect met projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed, DS landschapsarchitecten, kunstenaar Martijn Sandberg en Fore installatieadviseurs is geselecteerd om het woningbouwprogramma te ontwikkelen en te realiseren op de plek waar voorheen de Spaarndammerschool stond.

Uitslag tender Spaarndammerschool

De Spaarndammerschoollocatie ligt aan de Krommeniestraat in de Spaarndammerbuurt, tussen de Oostzaanstraat, Hembrugstraat, Polanenstraat en het Spaarndammerplantsoen. Kern van de opgave is geweest het stratenpatroon weer te herstellen, openbare ruimte toe te voegen aan de buurt en een substantieel aantal woningen te realiseren waarvan een derde deel in de sociale huursector. Ook moet het qua architectuur aansluiten bij de monumentale woongebouwen van de Amsterdamse School in de omliggende straten.

 Uitslag Tender Spaarndammerschool Korth Tielens architecten en Marcel Lok_Architect 

In het plan wordt de straat, zoals die er was tot de bouw van de school in de jaren 70, met twee nieuwe gevelwanden hersteld. De westelijke straatwand is voorzien van twee poorten naar een achtergelegen semi-openbaar binnenhof. Architectonisch biedt het plan een eigentijdse vertaling van de vormentaal uit de Amsterdamse Schooltijd.

Het ontwerp voorziet in een gemeenschappelijke binnentuin als overgang tussen de oudbouw en de nieuwbouw. In deze tuin is veel aandacht voor stadsecologie. Ook kan het regenwater goed worden opgevangen. Het gebouw is voorzien van groene daken op de lagere gedeeltes, en zonnecollectoren op de hogere in verband met de energievoorzieningen.

Metselwerk

In navolging van de architectuur van de Amsterdamse School worden er kunsttoepassingen aangebracht in de poorten, waar in het metselwerk in reliëf teksten worden opgenomen die refereren aan het wezen van de buurt. Ook in de bestrating worden tekstregels opgenomen, waarbij de omwonenden zullen worden betrokken bij het verzamelen van de teksten. Parkeren gebeurd onder de grond. In de garage worden tevens twee collectieve elektrische auto’s gestationeerd. Voor de fietsen zijn op straatniveau twee grote inpandige fietsenstallingen gemaakt.

 Uitslag Tender Spaarndammerschool Korth Tielens architecten en Marcel Lok_Architect 

Samen met de buurt streeft de gemeente naar een plan waarvan het programma een wezenlijke bijdrage levert aan het diverse woningaanbod in de Spaarndammerbuurt. Minimaal 30 procent van het woningbouwprogramma bestaat uit sociale huurwoningen. Ook is gevraagd om zoveel mogelijk woningen voor de middeninkomens. Op het gebied van duurzaamheid worden nul-op-de–meter woningen gerealiseerd met een EPC-score die kleiner of gelijk is aan 0,15. Hiermee kunnen de woningen op termijn zelfvoorzienend zijn. Het zou het eerste grote nieuwbouwproject in Amsterdam zijn op dit gebied

Voor de omwonenden is belangrijk dat zoveel mogelijk groen op de locatie behouden blijft. Het team krijgt gedurende een optietermijn van een jaar (vanaf begin 2017) het recht om het ingediende plan uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat zal gebeuren in goede samenspraak met omwonenden, Eigen Haard en de gemeente Amsterdam.

Reageer op dit artikel