nieuws

Afsluitdijk wordt Aansluitdijk

Architectuur

De eenheid bewaren en verschillen accentueren. Dat is de basis gedachte achter nieuwe masterplan voor de Afsluitdijk, dat Feddes/Olthof landschapsarchitecten en architectenbureau Paul de Ruiter vorige week hebben gepresenteerd.

Afsluitdijk wordt Aansluitdijk
Afsluitdijk © Rijkswaterstaat – foto: Joop van Houdt

Minister Schultz van Haegen heeft vorige week haar projectbeslissing voor de versterking van de Afsluitdijk bekend gemaakt. Er komen verstevigde keersluizen en grotere pompen. Hierdoor ontstaat het grootste gemaal van Europa.

De Afsluitdijk ontleent zijn monumentale kracht volgens de ontwerpers aan het feit dat het dijkprofiel over de hele lengte van 25 kilometer tussen de spuicomplexen uniform is. Het dijklichaam, de sluizen en de kazematten voor de militaire verdediging zijn als samenhangende ensembles vormgegeven. De monumentale waarde moet echter worden gecombineerd met nieuwe ambities voor ecologie, duurzame energie en recreatie. Het Masterplan geeft aan waar de eenheid bewaard moet blijven en waar juist verschillen kunnen worden geaccentueerd.

 

Golfbreken

Door aan de kant van de Waddenzee een geknikt profiel te maken, worden de golven afgeremd en ontstaat ruimte voor een nieuw fietspad met uitzicht over de Waddenzee. Het boventalud wordt bekleed met een met grond gevulde open betonstructuur, die gaat begroeien. Bij een extreme storm zal er grond uitspoelen en remt de open betonstructuur de golven af. Door zo te versterken, behouden de planners het zeedijkprofiel en kunnen recreatieve en ecologische waarden worden toegevoegd.

Spuien

Om bij hoog water te kunnen spuien in de Waddenzee, moeten pompen worden ingebouwd in de monumentale spuisluizen van Den Oever. Hiermee ontstaat het grootste gemaal van Europa. De vormgeving van deze nieuwe functie moet de eenvoud van de 80 jaar oude spuisluizen versterken. Het Masterplan stelt voor om bijvoorbeeld in hetzelfde ritme van de oude heftorens een eigentijdse rij met nieuwe heftorens toe te voegen. Deze nieuwe rij vormt de markering van het begin van de Afsluitdijk. Het Monument van architect Dudok, op de plek waar de Afsluitdijk in 1932 werd gedicht, kan onder dijkniveau worden uitgebreid om de rankheid van de uitkijktoren te behouden.

 

 

Verbinden

Nieuwe ecologische, duurzame en toeristische verbindingen maken van de Afsluitdijk een Aansluitdijk. Zo wordt bij Kornwerderzand de vismigratierivier gerealiseerd die de migratie van trekvissen tussen zoet naar zout water verbetert. Ook geeft het Masterplan vormgevingsrichtlijnen voor de inpassing van h et Beleefcentrum, de nieuwe keersluis en turbines voor getijdenenergie.

 

Het Masterplan ontwerpt deze elementen in samenhang met het sluizencomplex, zodat deze historische plek een nieuwe betekenis krijgt als recreatief knooppunt. De voormalige werkhaven Breezanddijk wordt het duurzaamheideiland. Dit eiland vormt een broedplaats voor innovaties van duurzame energie, zoals de Blue Energy centrale, ingebed in een natuurlandschap.

 

Aanleg Breezanddijkeiland in 3 stappen

Esthetisch PvE

De ruimtelijke vormgevingsprincipes van het Masterplan Beeldkwaliteit worden vertaald naar eisen in het DBFM contract voor de aannemerscombinatie die de versterking van de Afsluitdijk gaat uitvoeren. De architectencombinatie Yttje Feddes en Paul de Ruiter blijft tot en met de uitvoering bij het Project Afsluitdijk betrokken.

Projectgegevens

  • Opdrachtgever Rijkswaterstaat en Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk
  • Ontwerp Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Architecten-bureau Paul de Ruiter
  • Locatie 32 kilometer Afsluitdijk
  • Planvorming 2013-2014, start uitvoering 2017
  • Geraamde uitvoeringskosten 800 miljoen euro

 

Reageer op dit artikel