nieuws

Comfort voor koeien

Architectuur

Wat wil de koe? Dat stond centraal in het ontwerptraject van De Koeientuin, een nieuw huisvestingssysteem voor melkvee. In de stal is de natuurlijke groene leefomgeving van de koe zoveel mogelijk nagebootst en kan de koe haar natuurlijke gedrag zoveel mogelijk volgen. De koe kan liggen en lopen waar ze wil, en heeft twee maal zoveel ruimte als in een gangbare stal. Daarnaast harmonieert de Koeientuin fraai met het omliggende landschap. De Koeientuin laat zich prima combineren met weidegang.

Comfort voor koeien

De ontwikkeling van de Koeientuin wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen 4 partijen: Stichting Courage uit Zoetermeer (innovatiestichting voor de melkveehouderij), Pape Creavorm uit Beltrum (bedrijf voor product- en landschapsontwikkeling), ID Agro uit Lemelerveld (innovatieve stallenbouw, leverancier van o.a. de Serrestal®) en Betebe uit Vreden, Duitsland (bedrijf voor reinigingstechniek in de landbouw).

Denktank

Voor de ontwikkeling van de Koeientuin is daarnaast een denktank ingesteld. Zes melkveehouders uit verschillende delen van Nederland – elk met hun eigen bedrijfsplan voor een Koeientuin – denken en praten mee over het ontwerp en de verdere ontwikkeling ervan.

 

Behalve de bomen en (klim)planten in en om de stal, onderscheidt de Koeientuin zich door de Weidevloer. Dit is een gepatenteerde kunststof vloer, die maximale gelijkenis vertoont met het weiland. De vloer is zacht, zodat de koe er comfortabel op kan liggen en hij is stroef en indrukbaar, zodat de koe gemakkelijk kan opstaan en lopen zonder uit te glijden. De vloer is zodanig ontworpen dat mest en urine zo snel mogelijk van elkaar gescheiden worden. De verwachting is dat hierdoor de weidevloer leidt tot een lagere ammoniakemissie.

Dierenwelzijn- en gezondheid

Voor het hygiënisch schoonhouden van de vloer is een volautomatische mestrobot in ontwikkeling. Het schoonmaakgedeelte van de robot is zo ontworpen dat de toplaag van de weidevloer bij de reiniging niet ‘dicht’ gesmeerd wordt en doorlaatbaar blijft. De ‘opgeraapte’ mest wordt door de robot automatisch in een afstortput gedeponeerd.

 

Naast een verbeterd dierenwelzijn en -gezondheid, biedt de Koeientuin andere belangrijke voordelen: lagere milieubelasting, lager energieverbruik, betere verblijfs- en arbeidsomstandigheden en betere verbindingsmogelijkheden met nevenactiviteiten op het bedrijf (bijvoorbeeld zorg, kinderopvang, toerisme en recreatie).

De ontwikkeling van De Koeientuin wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 voor Nederland (POP). Het POP wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast levert ook LTO Noord Fondsen een bijdrage aan de ontwikkelingskosten van De Koeientuin.

Reageer op dit artikel