artikel

Aardgasloze nieuwbouw in de versnelling

Architectuur

Het zal niemand ontgaan zijn, het thema ‘van het gas af’ is meer dan actueel. De ambitie van het huidige kabinet was om aan het einde van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij te maken. Maar begin mei is definitief bekendgemaakt dat alle nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn.¹ Als architect is het vanaf nu dus niet ‘willen’, maar ‘moeten’. Al zijn er bij zwaarwegende redenen van algemeen belang uitzonderingen mogelijk. Vanaf nu is het dus ‘Nee, tenzij’.

Aardgasloze nieuwbouw in de versnelling

Tekst Hans van der Reijden, partner RIGO research & advies

Begin dit jaar heeft het ministerie van BZK een onderzoek laten uitvoeren door bureau RIGO naar de stand van zaken omtrent aardgasloze nieuwbouw. Aan het onderzoek hebben 212 gemeenten meegedaan.²

Hoge ambities

In bijna veertig procent van de Nederlandse gemeenten was begin dit jaar al het besluit genomen om nieuwe woningen volledig aardgasloos te bouwen. Hoewel dat misschien weinig lijkt, staat het onderwerp bij de overige zestig procent van de gemeenten wel prominent op de agenda. We zien een stroomversnelling om deze ambities ook vast te leggen in een raadsbesluit of regionaal convenant. Kortom: je ontkomt er als architect niet meer aan.

De trend

In de gemeenten waar voldoende gegevens voorhanden zijn, is het afgelopen jaar bijna veertig procent van de woningen opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dit aandeel ligt iets hoger in de Randstad en in de vier grote steden lag het percentage zelfs boven de vijftig procent.

Wanneer we kijken naar de plannen voor de toekomst, zien we dat de komende vijf jaar al voor ruim vijftig procent van de woningen vastligt dat deze aardgasloos zullen zijn. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het niet lukken om dit jaar alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij op te leveren. Met name voor de projecten waar al een bouwvergunning verleend is.

Verkoopargument

De algemene tendens is dus een stijging van het aandeel aardgasloze woningen ondanks de knelpunten die er op dit moment nog zijn. Op technisch gebied moet men overgaan op een alternatieve bron of aansluiting op het warmtenetwerk. En op organisatorisch vlak vragen deze projecten om een goede samenwerking, planning, onderhandelingen en het voorkomen van vertraging. De grote vraag blijft echter of alle knelpunten op korte termijn zijn te overwinnen. Zo blijft het op de (kleinere) binnenstedelijke locaties lastiger om aan te sluiten op een alternatieve bron dan op de grote bouwlocaties. Gaat dit straks vallen onder de uitzondering ‘technisch onmogelijk’?

Een positieve ontwikkeling lijkt het feit dat marktpartijen, vooral vanuit markttechnisch oogpunt, steeds meer het belang inzien van aardgasloze woningbouw. Gemeenten ervaren momenteel dan ook weinig weerstand van ontwikkelende partijen en bouwers. Waar ontwikkelaars de meerkosten van alternatieve verwarmingsbronnen eerst als negatief zagen, zien zij het in de huidige markt juist als een goed verkoopargument. De nieuwbouwconsument lijkt er nu echt klaar voor.

Noten

1. Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET); het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

2. Zie ook www.rigo.nl/nieuws/nulmeting-aardgasloze-nieuwbouw.

Dit artikel verschijnt in het komende septembernummer van de Architect

Reageer op dit artikel