ARC22: Duurzame wijk Lincolnpark, Hoofddorp - PosadMaxwan

We hebben in opdracht van Gemeente Haarlemmermeer een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de duurzame wijk Lincolnpark in Hoofddorp. Het plan formuleert kaders voor verdere ontwikkeling van het gebied en legt vast welk deel van het gebied met welke randvoorwaarden uitgegeven kan worden. Lincolnpark is een van de laatste grote, binnenstedelijke terreinen die de gemeente zelf uitgeeft en moet bijdragen aan de duurzaamheidsambities en het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.

Toelichting PosadMaxwan

Om invulling te geven aan de opgave en ambities voor Lincolnpark hebben we een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen opgesteld. Het plan formuleert kaders voor verdere ontwikkeling van het gebied en legt vast welk deel van het gebied met welke randvoorwaarden uitgegeven kan worden. Het uitgeefbare gebied is opgedeeld in kavels. Voor ieder van deze kavels zal een kavelpaspoort opgesteld worden waarin de specifieke regels en randvoorwaarden voor de ontwikkeling vastgelegd zullen worden.

De duurzaamheidsambities zijn uitgewerkt met een breed team van experts. Samen met Cauberg Huygen en TNO is de haalbaarheid van de energieambitie onderzocht. Dit heeft geleid tot een integraal energieconcept met warmtepompen en PV-panelen op daken en gevels. Met Goudappel is het mobiliteitssysteem op basis van gedeelde parkeerhubs en deelmobiliteit uitgewerkt. Buiting Advies heeft bijgedragen aan de ecologische visie, waarin verschillende deelgebieden een eigen beplantingsstrategie hebben.

In Lincolnpark wordt dezelfde hoeveelheid energie opgewekt als verbruikt. Op deze wijze draagt Lincolnpark bij aan de energietransitie. Daarnaast wordt Lincolnpark gerealiseerd met een beperkte inzet van materialen. De waarde van deze materialen blijft behouden tijdens en na het gebruik en de milieubelasting wordt geminimaliseerd. Ook zijn de stedenbouwkundige structuur, gebouwen en buitenruimte klimaatbestendig en adaptief en bieden ze ruimte aan een robuust en biodivers ecosysteem.

Lincolnpark. PosadMaxwan
Lincolnpark. PosadMaxwan

In Lincolnpark wordt de betrokkenheid van de bewoners, bedrijven en instellingen bij hun leefomgeving gestimuleerd. De wijk is geschikt voor mensen met diverse woonbehoeften en leefstijlen. Ook komen in de wijk 50-100 maatschappelijke zorgwoningen. De fysieke, programmatische en sociale structuur en inrichting van de wijk nodigt uit tot ontmoeting. Lincolnpark biedt een leefomgeving die door haar opzet, inrichting en materiaalgebruik bijdraagt aan de gezondheid van haar bewoners en bezoekers.

De orthogonale polderstuctuur van de Haarlemmermeer is het vertrekpunt voor de inrichting van het Lincolnpark. Het bestaande patroon van watergangen binnen het projectgebied wordt uitgebreid en vormt de hoofdstructuur van Lincolnpark. De bebouwing aan de Hoofdweg Oostzijde volgt de structuur van de boerenerven aan de hoofdvaarten en de bebouwing op de eilanden in het park refereren naar veenafgravingen. Dit alles zorgt voor herkenbaarheid en leesbaarheid.

De duurzame gebiedsontwikkeling van Lincolnpark start vanuit de landschappelijke en ecologische waarden in het gebied. In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan is goed gekeken naar de mogelijkheden om de landschappelijke structuren in te bedden in de nieuwe wijk. Juist door voort te borduren op wat er al is, versterken we het landschap en zorgen we voor een rijkere ecologie met waardevolle habitats voor mens en dier. Lincolnpark verbindt en verrijkt het omliggende ecologische netwerk.

In Lincolnpark is plek voor ongeveer 1.600 woningen, 50 tot 100 maatschappelijke zorgwoningen, twee scholen, een sporthal, detailhandel o.a. twee supermarkten, horeca, kleine kantoren, kleine bedrijven en praktijkruimten. De bewoners delen voorzieningen zoals negen buurthubs met deelauto’s en -fietsen, werkplekken en pakketpunten. Door de parkachtige opzet van de wijk is er veel ruimte om te wandelen en fietsen en zijn er veel ontmoetingsplekken.

PosadMaxwan_Lincolnpark_projectblad

Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.