ARC22: Carnisse Eiland, Rotterdam - Keizer Koopmans

In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zal de wijk Carnisse een kwaliteitsimpuls krijgen op het gebeid van wonen, onderwijs, werken, cultuur en veiligheid. Het stedenbouwkundig plan voor Carnisse Eiland draagt hieraan bij door betaalbare woningen, voorzieningen en kwalitatieve openbare ruimte aan de wijk toe te voegen. Zo wil het plan een positieve impact hebben op de fysieke- en milieukwaliteit van dit gebied en het economische en sociale welzijn van deze gemeenschap.

Toelichting Keizer Koopmans | Beeld Keizer Koopmans & Bureau B+B

Hoe transformeer je een geïsoleerd gebied aan de rand van het geplaagde Rotterdam Zuid naar een aantrekkelijke parkbuurt met ruim 500 woningen? In het plan worden ontmoeting en thuisgevoel op verschillende schaalniveaus gestimuleerd. Met een uitgekiende mix van grondgebonden en gestapelde woningtypes beoogt het plan de relatie van bewoners met hun straat en de buurt te versterken. Een buurt met een goede mix van verschillende woningen waar bewoners uit Rotterdam Zuid naar toe kunnen doorstromen.

Carnisse Eiland, Rotterdam, Keizer Koopmans. Beeld Keizer Koopmans & Bureau B+B
Beeld Keizer Koopmans & Bureau B+B

In het kader van de Rijksbijdrage Woningbouwimpuls dient het merendeel van de woningen betaalbaar te zijn en ligt er een enorme tijdsdruk op het project. Het plan is dan ook tot stand gekomen in een intensieve samenwerking met de gemeente Rotterdam, drie ontwikkelaars en het ontwerpteam bestaande uit Keizer Koopmans (stedenbouw), Bureau B+B (landschap) en Over Morgen (mobiliteit). Juist deze integrale benadering bleek belangrijk om duurzaam antwoord te kunnen geven op deze stedelijke opgave.

Carnisse Eiland wordt een nieuwe parkbuurt met groen als belangrijkste kwalitatieve identiteitsdrager. Wadi’s zorgen voor voldoende waterberging in het openbaar gebied en maken klimaatbeleving volop zichtbaar in de wijk. Het plan zet op verschillende manieren in op duurzame mobiliteit, onder meer met collectieve fietsenbergingen en een uitgebreid netwerk voor fietsers en voetgangers in een parkachtige setting. Nagenoeg alle parkeerplekken zijn uit het zicht en onder een groen dek geplaatst.

Het plan kenmerkt zich door de zonering van rust en reuring en de vele gradaties tussen openbaar, semi-openbaar en private ruimte. Elementen zoals een brede overgangszone bij elke woning, collectieve binnentuinen en een centraal buurtplein stimuleren ontmoeting en sociale veiligheid. Buiten leven en spelen, het actief opzoeken van de buitenruimte, wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Het plan combineert zo stadse kwaliteiten van rustig en groen wonen met gezelligheid in de buurt.

Carnisse Eiland, Rotterdam, Keizer Koopmans. Beeld Keizer Koopmans & Bureau B+B
Beeld Keizer Koopmans & Bureau B+B

Carnisse Eiland ligt op een betekenisvolle plek in de stad: op de rand van stad en stadspark. De structuur zorgt met twee nieuwe bruggen voor een goede aansluiting op de wijk. De twee bestaande scholen aan de west- en oostrand van het plan worden verbonden door een centrale autoluwe as. De bebouwing kent een gevarieerde hoogtespel wat oploopt richting het park. De zuidrand wordt gekenmerkt door een glooiende stadswand. De vloeiende rooilijnen worden beëindigd met een markant hoogteaccent.

De landschappelijke inbedding als groen-blauw rustpunt in de stad speelt een belangrijke rol in het stedenbouwkundig plan. Grasvelden, hagen en bosschages wisselen elkaar af en worden zoveel mogelijk natuurlijk beheerd met het oog op ecologische ontwikkeling en biodiversiteit. In het plan is bij de scholen ruimte gemaakt voor een klimaattuin en worden de vele waterbergende wadi’s voorzien van stapstenen en andere avontuurlijk speelplekken. Klimaateducatie, sport en spel gaan zo hand in hand.

Het stedenbouwkundig plan is inmiddels in een nieuwe fase aanbeland; architectenbureaus Korth Tielens, Geurst & Schulze en WE Architecten zijn aangesteld om de vier zuidelijke nieuwbouwkavels te ontwerpen. Voor een goede samenhang zal Bureau B+B parallel de openbare ruimte verder uitwerken. Keizer Koopmans heeft het beeldkwaliteitsplan opgesteld en blijft bij het plan betrokken als coördinerend ontwerper. Met gepaste trots kijken we als jong bureau terug op een intensief en leerzaam traject.

Documentatie

Download

Lees meer over

Redactie de Architect

Redactie de Architect

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.