ARC22: Geestwater, Lisse - DELVA Landscape Architecture / Urbanism

Geestwater is de inclusieve woonontwikkeling van 450 woningen in het laatste woonuitbreidingsgebied van Lisse. De ontwikkeling moet aandacht hebben voor gezond leven, het creëren van een wijk voor de toekomst, overgang tussen groen en wonen, betaalbare en flexibele woontypologieën en intelligente parkeeroplossingen.

Toelichting DELVA Landscape Architecture / Urbanism

DELVA stelt voor om niet traditioneel te ontwikkelen en te verkavelen, maar maximaal dubbel gebruik tussen wonen en parkeren op te zoeken. Door zo kleinere private kavels uit te geven kan ruimte gegeven worden aan een recreatief waterlandschap dat dienend is aan de woonontwikkeling. Hierdoor is binnen de projectkaders een veel grotere woonkwaliteit met maatschappelijke toegevoegde waarde mogelijk.

DELVA werkt binnen deze opgave samen met Houben van Mierlo voor het creëren van compacte woontypologieën met hoge woonkwaliteit en met Wareco voor technische ondersteuning betreffende geotechniek, waterhuishouding en ondergrondse infra.

Hier wordt op radicaal andere wijze ontwikkeld: We gaan niet de volledige polder voorbelasten met een dikke leeflaag zand, maar een minimale footprint van de woonontwikkeling en infrastructuur ontwerpen om maximaal landschap aan de oppervlakte te kunnen brengen. Door met méér focus voor te bereiden ontstaat ruimte voor nieuwe natuur die tegelijkertijd gunstig bijdraagt aan de business case.

Geestwater
Geestwater

Bouwen in het buitengebied is een slechte ontwikkeling wanneer snelheid, gemakzucht en eenvoudigere exploitatie de beweegredenen zijn. DELVA zet woonontwikkeling in om een ecologisch gezien weinig interessante polder om te zetten tot een waardevol en ecologisch waterlandschap waar ook in gewoond wordt. De compacte, overzichtelijke leefbuurtjes vergroten bovendien de gemeenschapszin onder bewoners.

Door de woonontwikkeling wordt een nieuw landschapspark van ruim 10 ha gecreëerd voor Lisse. Ontoegankelijke grasweides in de polder worden toegankelijke en interessante waterlandschappen waar veel ruimte is voor sport, spel, ontmoeting en gemeenschapsvorming. Hiermee is woningbouw geen bedreiging maar juist de brenger van waardevolle natuur.

Er wordt gestreefd naar een circulaire grondbalans, naar het creëeren van veel meer open water en plas-draszones, naar het aanplanten van veel groen en bomen die in deze waterrijke omgeving goed gedijen. Door inbrengen van een stuw en een onafhankelijk peilbeheer te creëeren wordt ook de waterhuishouding geoptimaliseerd en bodemdaling geminimaliseerd.

Geestwater is innovatief in de manier waarop de mogelijkheden van synergie in landschaps- en woonontwikkeling worden verkend en verruimd.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.