Consortium Team C wint aanbesteding planvorming gebiedsontwikkeling Crailo

Het Consortium Team C, bestaande uit SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie gaan samen met GEM Crailo B.V. het stedebouwkundig plan en het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Crailo opstellen.
Delen:

De directie van GEM Crailo, de organisatie die namens Laren, Hilversum en Gooise Meren de ontwikkeling van het gebied ter hand neemt, heeft de opdracht gegund aan Team C. Met deze gunning volgt de directie het advies van de beoordelingscommissie.

Het consortium heeft bijzonder goed gescoord op de duurzaamheidsaanpak waarbij de vijf pijlers uit het in 2017 door SVP opgestelde ambitiedocument zijn gecombineerd met de 12 thema’s van de Aanpak Duurzaam GWW. Tezamen vormen ze ‘het rad van Crailo’, een instrument om de duurzaamheidsambities concreet te maken en deze ambities ook te verankeren en borgen voor de toekomst. Ook tijdens het uitgebreide participatietraject zal het Rad gebruikt worden als bewustwordingsinstrument maar ook als tool om te kijken of initiatieven passen binnen de ambities voor Crailo.

Burgerpanel

Bijzonder aan de aanbestedingsprocedure was het feit dat vier inwoners van de drie betrokken gemeenten op het onderdeel burgerparticipatie mee beoordeelden. Twee inwoners van Gooise Meren, één uit Hilversum en één uit Laren vormden een burgerpanel dat toetste hoe de vijf gegadigden het proces burgerparticipatie hadden ingericht. Ook op dit onderdeel kwam Team C als beste uit de bus.

Vanaf de tweede helft oktober gaat Team C aan de slag met het opstellen van de ruimtelijke plannen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan voor Crailo in het voorjaar van 2020 ter vaststelling aan de drie gemeenteraden gezonden.

Lees meer over: