blog

Waarin een klein land groot kan zijn

Geen categorie

Het wemelt van de goede bedoelingen in ons land en het ruikt naar een nieuwe tijd. Bottom-up initiatieven, het heft in eigen hand, slow is beautiful, de expert opzij; het lijken de jaren zeventig wel!

Waarin een klein land groot kan zijn

 

 

 

De noodzaak tot verandering is evident, echter slaat de pendel weer eens flink door. Dat vormt nooit de juiste uitgangspositie voor vooruitgang. Dosering is de kunst. Bottom-up is leuk, maar top down vereist. Niet alles kan klein zijn. Het kleine in een complexe samenleving ontkent het feit dat onze wereld een globale is. Het ideaal van kleinschalige, netwerkachtige organisatievormen doet dat ook. Alleen indien er een helder kader is waarbinnen ruimte wordt gelaten en gecreëerd en er een horizon zichtbaar wordt gemaakt, kunnen kleinschalige initiatieven ten volle bijdragen aan de opdracht die wij hebben: het stoppen van de achteruitgang van de globale en humane condities. Al het andere is onthutsend inefficiënt en egoïstisch.

Geen gepruts in de marge

In Nederland waait een verraderlijke wind. De pendel slaat extra wijd uit doordat wij blind zijn geworden. Blind door angst, haat en nijd op overheid en grote ideeën; hoogmoedig geworden door de waan dat iedereen zelf alles denkt te weten, zijn wij hard op weg het land om zeep te helpen. Visies zijn ongewenst, sturing  van hoger hand zou overbodig zijn, reguleringen burger onterend… Vrijheid blijheid is het hoogste goed; vaak met de beste bedoelingen. Een kentering is nodig.

Blog _Waarin een klein land groot kan zijn 

Ideeënmachine

Nederland is een ideeënmachine; eentje die opnieuw gekalibreerd moet worden. Laten we simpel beginnen. Neem bijvoorbeeld de themacirkel toekomstbestendigheid, energie, innovatie en stedelijke ontwikkeling. Een urgent thema; bij ons, in andere Europese landen en mondiaal meer dan ooit. In ons land wordt hierover hard nagedacht en er zijn grote hoeveelheden geld mee gemoeid. Ontiegelijk vele onderzoeksinstituten, adviesbureaus, bedrijven, overheidsinstellingen, burgers en ondernemers zijn hiermee bezig. Wordt er vooruitgang geboekt in relatie tot onze Nederlandse steden? Mwah. Redelijk bescheiden en onzichtbaar. Iedereen werkt voor zich aan zijn eigen doel en een effectieve omzetting in onze reële wereld ontbreekt. Wat is het tegenmodel? Een concentratie van alle energie en geld op één case, één locatie.

Organiseren

Als klein land hebben wij een groot voordeel ten opzichte van onze grote buren. Wij kunnen veel voor elkaar krijgen omdat wij korte lijnen hebben; in afstand, mentaliteit en bestuurslagen. Urgente thema’s op de landelijke agenda krijgen, zit in ons bloed. Laten wij die kracht weer benutten en de versnippering vervangen door concentratie!

Stel dat wij in Nederland een stad aanwijzen waarin het gaat gebeuren. Een stad waarin overheid en private initiatieven de handen in elkaar slaan om te laten zien hoe het moet. Dan kan over twintig jaar worden geoogst. Dan laten wij zien tot wat wij als samenleving in staat zijn, kunnen andere steden die kennis overnemen en een noodzakelijke sprong in de geschiedenis maken en kan onze ervaring mede model staan voor ‘global changes’. Of moet het technologie- en imagegevoelige regime in Saudi-Arabië of in Zuid-Korea ons de weg wijzen – met steden en projecten als Medina Masdar en Songdo? Dat lijkt ons geen bevredigend idee. Wij opteren om Zoetermeer zijn modelkarakter terug te geven.

 Blog_Waarin_een_klein_land groot_kan_zijn 

Zoetermeer

Vanaf 1960 werkte Sam van Embden samen met Rein Fledderus en Wim Schut in de Werkgroep Ontwikkeling Zoetermeer aan New Town Zoetermeer. Ons bureau OD205sl is voortgekomen uit het bureau dat Van Embden in 1937 was begonnen en in het kader van 75 jaar bureaugeschiedenis hebben wij ons dit jaar intensief met Zoetermeer beziggehouden. Wij ervaren deze stad als een experiment dat voor de helft is geslaagd. Vijftig jaar stadsontwikkeling heeft Zoetermeer tot een stad gemaakt waarin het prettig wonen is, een goed functionerend winkelcentrum gerealiseerd is en vele bedrijven voor werkgelegenheid zorgen. Velen zijn domweg gelukkig in en met de stad. Wij niet.

Na een opwindende fase van toekomstgerichte masterplanning is Zoetermeer gaandeweg met de tijdgeest meegekleurd. Het is een stad waarin de maatschappelijke opvattingen in de diverse wijken en in het stadshart haarscherp zijn vertaald. Een staalkaart op het gebied van stedebouw en architectuur.
Alleen: de woonwijken, de bedrijven- en leisuregebieden en het centrum vervullen bij elkaar opgeteld nog altijd niet de belofte van vijftig jaar geleden. Voor ons is Zoetermeer de stad die door een nieuwe boost haar ‘destiny’ alsnog kan waarmaken. Anders dan in historische steden is hier ruimte voor het implementeren van een nieuwe laag stadsontwikkeling. Een startvoordeel dat verzilverd moet worden. Voor de stad zelf en voor Nederland.

 Stadshart Zoetermeer 

Samen slim – Samen sterk

Nederland was het land van eigenwijze individuen die regelmatig de handen in elkaar sloegen om grote en grootse dingen te realiseren. De afgelopen honderd jaar vervulde de centrale overheid een overheersende rol in het voortstuwen van ons land en het progressieve karakter ervan. Die tijd heet beëindigd te zijn. De optelsom van individuele kennis en initiatief is echter niet in staat deze leemte op te vullen maar verpulvert in de ruimte. Het is tijd voor een vergezicht van Rijk én burgers én ondernemers. Laat Zoetermeer het kader zijn waarin opnieuw de toekomstige stad aan de horizon wordt geschetst en waarin individuele krachten zorg dragen voor de daadwerkelijke omzetting van dit ideaal .

2034: Zoetermeer, de duurzaamste stad van het land. Een voorbeeld voor de toekomst. Voor ons en voor anderen.

Reacties in de vorm van bezwaren en steunbetuigingen zijn welkom. De ideeënmachine moet aan!

Reageer op dit artikel