nieuws

Ontwerp voor stadswijk Merwede gepresenteerd

Architectuur

marco.broekman, Stad2, OKRA, Goudappel Coffeng, Merosch en Skonk hebben een schetsontwerp voor een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de Merwedekanaalzone, Deelgebied 5. Het plan is aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Eind november gaan de betrokkenen in gesprek over het ontwerp.

Ontwerp voor stadswijk Merwede gepresenteerd
Vogelvlucht. Beeld: marco.broekman en OKRA

Merwede (deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied en onderdeel van de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren tussen de 6.000 en 10.000 woningen verrijzen. Hiermee is het de voornaamste plek waar de groei van Utrecht wordt opgevangen. De stad groeit van 345.000 nu naar 410.000 inwoners in 2030.

Het plan beoogt om van Merwede een creërende en inspirerende stadswijk te maken. Daarom zet het schetsontwerp in op een fijnmazig en autovrij stratenpatroon, op een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en op het in de gebouwplinten huisvesten van voorzieningen, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. Parkeren vindt alleen plaats aan de rand van de wijk, in garages, waardoor auto’s in deze wijk uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve vervoerswijzen, zoals hoogwaardig openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker. Met de aanleg van bruggen over het kanaal, de directe verbinding met Park Transwijk en de aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes opent het nu nog introverte gebied zich naar de stad. Het plangebied is gelegen tussen Europalaan, Wilhelminalaan, Kanaalweg en Beneluxlaan.

Impressie plein bij de Vechtclub. Beeld: marco.broekman en OKRA

Woningen

De woningen – die variëren in hoogte, omvang en architectuur – bieden plaats aan diverse woningtypen van verschillende prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Eén van de keuzes is om Merwede te laten functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijke leven. Daarom is in het ontwerp voor Merwede nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.

Het stedebouwkundig ontwerp houdt rekening met bestaande functies en bijzondere karakteristieken. Vechtclub XL, De Stadstuin en andere (tijdelijke) functies en activiteiten zorgen voor creativiteit, levendigheid en ontmoetingen. Onderzocht wordt of en hoe deze functies voor de wijk behouden kunnen blijven.

Ontwikkeling

Voor de realisatie van Merwede ligt geen kant-en-klaar blauwdrukplan op tafel. Het plangebied is immers geen onbeschreven blad, maar een gebied met gebouwen, functies en gebruikers. De ontwikkeling is stapsgewijs en wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. Het plan dat nu voorligt, heeft de status van schetsontwerp en is een tussentijds resultaat. Het plan is mede gebaseerd op de stadsgesprekken die het eerste half jaar van 2017 zijn gevoerd. Het eigenarencollectief werkt het schetsontwerp de komende maanden samen met belanghebbenden verder uit tot een voorlopig ontwerp. Ook komt er een klankbordgroep voor direct belanghebbenden, zoals bedrijven, bewoners en de gebruikers van het kanaal.

Lees ook: Van kweekschool naar woonlocatie

Foto's

Reageer op dit artikel