blog

Stad als podium vereist onconventionele maatregelen

Architectuur

De Audi Urban Future Summit laat er geen twijfel over bestaan. De stad is het podium waarop tal van nijpende problemen kunnen worden opgelost. Van de top, vorige week in Frankfurt, gaat dan ook een krachtig signaal uit. Maar is iemand in staat een dergelijk signaal op te pakken?

Stad als podium vereist onconventionele maatregelen

 

 

 

Vorige week bezocht ik de Audi Urban Future Summit tijdens de IAA in Frankfurt. De teneur van deze bijeenkomst was bepaald niet wat je zou verwachten. Steden worden in toenemende mate een platform voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Het was of ik weer lucht kreeg. Steden zijn tot nu toe gezien als accumulaties van problemen. Ze zouden centra zijn van armoede, misdaad, vervuiling, congestie en slechte gezondheid.

De op de Audi top verenigde sprekers waren het echter er over eens, dat de stad hier niet de oorzaak van is, maar een kans vormt om ze op te lossen. Mensen zijn gewoon beter af als ze in steden wonen.

Alison Brooks presenteerde in Frankfurt oplossingen voor stedelijke mobiliteit. Door in te zetten op ‘sharing’ en comobiliteit, ontstaan stedelijke patronen die veel weg hebben van de informele opzet van favela’s en townships in de derde wereld.

Sassen Saskia Sassen

Tijdens de Summit sprak ook Saskia Sassen. Volgens haar moeten we de komende tijd werken met de bestaande stad. Nieuwe steden bouwen legt ecologisch gezien geen tot weinig gewicht in de schaal. We zullen vooral binnenstedelijk moeten bouwen.

Maar wie kan daarbij de leiding nemen? In ons land is de stedebouw op sterven na dood. Het Ministerie VROM is opgeheven. De meeste stedebouwkundige diensten van gemeenten zijn uitgekleed. En sinds de financiële crisis van 2008 is van ontwikkelaars en corporaties en hun ontwerpafdelingen nog maar weinig vernomen.

Dit vraagt om onconventionele en ingrijpende maatregelen. Naast ruim baan voor bottom-up stedebouw door particulieren, collectieven en bedrijven, zijn ingrijpende hervormingen nodig van instituties als corporaties, subsidiefondsen en ontwikkelaars.

 Blog_Audi De combinatie van smart phones en sociale netwerken in steden leidt volgens Alison Brooks tot nieuwe vormen van participatie. Deze beïnvloeden op hun beurt het veld van stedebouw en daarmee ook de stedelijke mobiliteit.

En grondbezit dient weer collectief te worden. Gemeenten zullen op geen enkele manier meer mogen speculeren op inkomsten uit grondverkoop. Deze manier van handelen heeft steden in dezelfde posities gebracht als voetbalverenigingen die de lucratieve deelname aan de Champions League al in hun begrotingen opnamen, alvorens deze was verdiend. Die tijd is voorbij, ook in architectuur en stedebouw. Ook zij zullen hun mogelijke rol moeten verdienen.

Reageer op dit artikel