nieuws

City Deal klimaatbestendige steden

Geen categorie

Het Rijk, vijf gemeenten, drie waterschappen en zeven private partijen, waaronder Heijmans, BPD en Tauw, tekenen vandaag de eerste City Deal Klimaatadaptatie in Nederland. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Met de City Deal spreken de partijen af de komende vier jaar een praktijk leeromgeving en kraamkamer voor innovatie te zijn.

Er ligt een grote opgave om ons land klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat de steden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven, zo stellen de deelnemers aan de City Deal Klimaatadaptatie. Dat vraagt om andere aanpakken en denkwijzen dan tot nu toe worden gehanteerd. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden het vermogen om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan.

Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, zo staat te lezen op de site van de Rijksoverheid. Denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel.

Experimenteren in innoveren

In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten.

Agenda Stad

De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Ondertekenaars en partners

De partners die de City Deal op 9 maart a.s. ondertekenen zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast zijn er partijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities. Tot juni 2016 kunnen andere partijen zich aansluiten bij deze City Deal.

Bron: Rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel