Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Vakmedianet, c.q. de desbetreffende auteur. Behoudens de in of krachtens de “Auteurswet” gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De redactie respecteert de rechten van belanghebbenden van gebruikte inhoud en tracht auteurs of rechthebbenden van (beeld)materiaal te achterhalen alvorens publicatie. Indien er materiaal is verschenen waarvan de rechten desondanks toch niet op juiste wijze zijn afgedragen, verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie. Kijk voor contactgegevens op de contactpagina.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Vakmedianet geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Vakmedianet aangeboden content die afkomstig is van derden.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en omdat wij u graag op de hoogte houden van nieuwe, voor u relevante uitgaven van Vakmedianet en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement.

Op al onze overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.