nieuws

‘De bouw wordt nooit meer wat het was’

Geen categorie

De economische crisis, de demografische ontwikkelingen en de veranderingen in de woon- en werksfeer maken dat de bouwsector nooit meer terug zal keren naar de periode vóór 2008. Alle partijen moeten anticiperen op de nieuwe werkelijkheid. Dat stelt het H(erbestemmings)-team in haar advies voor de Toekomstagenda Bouw.

‘De bouw wordt nooit meer wat het was’

In die anticipatie moet er oog zijn voor de wensen van de burger. Volgens het H-team gaan we van een door technologie geleide samenleving, via een marktgeleide samenleving naar een sociaal geleide samenleving. Hierin kan de burger volop participeren en hij verlangt een hoogwaardige leefomgeving.

Kansrijk en kansloos vastgoed

Er zal een waterscheiding ontstaan tussen (nog) kansrijk en kansloos vastgoed in het lopende herstructureringsproces. Wat moeten en kunnen we behouden en waar moeten we ons kapitaal en creativiteit niet meer in stoppen omdat het te veel gestoeld is op de pre-recessie situatie? Het Rijk kan dit proces sturen door het goede voorbeeld te geven en de nieuwe ontwikkelingsopgave te voorzien van een nieuwe set van juridische, fiscale en budgettaire instrumenten rond een nieuwe, duidelijke en uitvoerbare strategie. Het H-team geeft een set van twaalf concrete aanbevelingen, met onder andere:

  1. Heroriëntatie door het Rijk van het ruimtelijk ordeningsbeleid en fiscaal, financieel en juridisch instrumentarium op het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en hergebruiken van de bestaande gebouwde omgeving. Provincies moeten de coördinatie van de herstructureringsopgave actief gaan uitvoeren. De aanpak van dit vraagstuk lukt alleen op een bovengemeentelijk niveau.
  2. Prioriteit geven aan de herontwikkeling van karakteristieke gebouwen en omgevingen, waarbij eigenaren en initiatiefnemers van onderop moeten worden ondersteund met versnelde planprocedures.
  3. Onderwijsinstellingen in Nederland zouden in versneld tempo hun curriculum moeten aanpassen aan de nieuwe praktijk.
  4. Met banken en pensioenfondsen zal een actieprogramma moeten worden opgezet om hun betrokkenheid bij herstructurering te vergroten.
  5. Samen met makelaars, adviseurs en gemeenten zal een informatienetwerk moeten worden opgebouwd om matchmaking tussen vraag en aanbod voor hergebruik beter te faciliteren.

Groene Metropool

Voor haar vestigingsklimaat moet Nederland inzetten op haar unieke waarde als Groene Metropool. Nederland heeft vele inherente kwaliteiten en een sterke en open economie. Het handhaven van die kwaliteit vergt intensief onderhoud en een proces van voortdurende verbetering. En het belangrijkste: een proces van aanpassing aan de wensen van de 21e eeuw. De opgave is de waardevolle gebouwen, stedelijke structuren en landschappen te beschermen of met zorg en aandacht te transformeren en nieuwe ruimtelijke projecten van hoge kwaliteit te maken. Anders daalt Nederland verder in waarde.

Reageer op dit artikel