nieuws

Mogelijk subsidie voor nieuw NAi van het Rijk

Geen categorie

“Raad van Cultuur adviseert subsidietoekenning aan nieuwe fusieorganisatie het NAi , Premsela en het Virtueel Platform (NIADEC), mits beleidsplan beter wordt uitgewerkt”, twittert het NAi. En dat mag het nieuwe NAi van geluk spreken, want veel instellingen krijgen helemaal geen subsidie. De Volkskrant kopt: Advies Raad voor Cultuur is ‘heel pijnlijk’ en ‘een mokerslag’. Maar voor Stroom in Den Haag is het advies wel enigszins positief uitgevallen.

Mogelijk subsidie voor nieuw NAi van het Rijk

 

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst, cultuur en media. Eens in de vier jaar adviseert de Raad over de meerjarige, rijksgesubsidieerde culturele instellingen. Het advies is niet bindend; staatssecretaris Zijlstra beslist uiteindelijk welke instellingen in aanmerking komen voor subsidie. 

Advies NIADEC

“De raad adviseert Stichting NIADEC/AVE een subsidiebedrag toe te kennen van €7.800.000, onder de voorwaarde dat er een nieuw, uitgewerkt beleidsplan ter beoordeling wordt voorgelegd.”

“Het beleidsplan biedt onvoldoende houvast, in de vorm van concrete beleidsvoornemens, en slaagt er niet in duidelijk te maken wat de meerwaarde is van de samenvoeging van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela en Virtueel Platform (VP). Voordat er sprake kan zijn van een effectieve bundeling van afzonderlijke instellingen, moet volgens de raad eerst inzichtelijk gemaakt worden wat de specifieke kwaliteit van de afzonderlijke instellingen inhoudt.”

Lees pagina 424-426 voor meer informatie van het advies van de Raad van Cultuur. Om de fusie mede handen en voeten te geven wordt momenteel gewerkt aan de concrete invulling van het nieuwe instituut en is de werving van een nieuwe directeur gestart.

Negatief advies voor Schunk

“De raad is van mening dat de programmering van Schunk te weinig toonaangevend is en hij mist aandacht voor artistiek-inhoudelijke reflectie en vernieuwing.”

Positief advies voor Stroom

“Raad voor Cultuur Stichting Stroom Den Haag een subsidiebedrag toe te kennen van €200.000.” Maar de stichting had €500.000 aangevraagd.

“Stroom vraagt als ‘nieuwkomer’ een plaats in de basisinfrastructuur aan. De raad is van mening dat de instelling deze ruimschoots toekomt. Stroom voldoet echter niet aan de eigen inkomensnorm.”

“De raad heeft de aanvragen binnen de sector tegen elkaar afgewogen en concludeert dat Stroom tot de best presterende instellingen hoort.”

Reageer op dit artikel