nieuws

Prijsvraag: Beursstand voor de Architect en Vastgoedmarkt

Geen categorie

Voor de eerste keer staan de Architect en Vastgoedmarkt samen op de Provada. Beide redacties zijn op zoek naar een ontwerp waarin ze zich kunnen presenteren en dat deze samenwerking uitdraagt, maar waarin de merken zich ook afzonderlijk kunnen profileren.

Prijsvraag: Beursstand voor de Architect en Vastgoedmarkt

 

 

 

Maak een prijsvraagontwerp voor de beursstand en zorg dat jouw ontwerp wordt gerealiseerd door Maqutos Den Haag en wordt gepubliceerd in de Architect. Daarnaast krijg je aandacht in Vastgoedmarkt, op de twee sites productie.dearchitect.nl  en www.vastgoedmarkt.nl, en belangstelling via de nieuwsbrieven van beide merken.   

Inschrijven kan tot 15 maart door een mail te sturen naar architect@sdu.nl en je inzending moet per post uiterlijk 1 april bij ons binnen zijn!

De wedstrijdregels

1. titel en uitschrijver

Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam ‘Beursstand voor de Architect en Vastgoedmarkt op de Provada 2010’ en wordt uitgeschreven door SDU Uitgevers.

Namens SDU treedt als contactpersoon op:
Hans Luisman
T. 070-3780304
I. productie.dearchitect.nl
E. architect@sdu.nl

2. soort prijsvraag

De prijsvraag is een openbare ontwerpprijsvraag voor architecten, interieurarchitecten, designers en industrieel ontwerpers. 

3. doelstellingen

•  Het realiseren van een spraakmakend en dynamisch platform voor de Architect en Vastgoedmarkt op de Provada.
•  Het bieden van een fysieke ruimte waar de Architect en Vastgoedmarkt zich kunnen presenteren als multimediale brengers van nieuws en informatie
•  Het bevorderen van de aanwezigheid van de ontwerpende discipline op de Provada
•  Het bieden van een uitdaging aan (interieur)architecten en (industrieel)ontwerpers
•  Het bieden van de kans aan (interieur)architecten en (industrieel)ontwerpers om in korte tijd een eigen ontwerp te realiseren
•  Het onder de aandacht brengen van de winnende ontwerper(s) bij opdrachtgevers tijdens de Provada

4. deelnemers

De wedstrijd is uitgeschreven voor architecten, interieurarchitecten, designers en industrieel ontwerpers. Het is mogelijk om zowel individueel als in een team in te schrijven.

Uitgesloten van deelname zijn de juryleden, evenals degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de prijsvraag.

5. inzending

De inzending dient een duidelijk beeld te geven van het ontwerp voor de beursstand en moet bestaan uit de volgende bescheiden:

• Een lijst met vermelding van de inzendingbescheiden.
• Een schriftelijke toelichting van maximaal 1000 woorden op het ontwerp. Hierin dient onder andere beschreven te staan hoe de inzender(s) tot hun ontwerp zijn gekomen en hoe ze denken dat het uitgevoerd kan worden.
• Een prototype, uitgewerkte werktekeningen en/of 3d visualisaties van de stand, die het concept, de materialisering en de bouw van het ontwerp duidelijk maken.
• Digitale bestanden op afdrukkwaliteit van alle teksten en grafische bestanden waaruit de inzending bestaat, op cd of dvd. De volgende bestandsformaten zijn toegestaan: Photoshop (jpg, tiff, eps,), Illustrator (eps, ai).
• Kostenraming van de materialisatie van het ontwerp.
• Gebundelde A3 prints in drievoud met de schriftelijke toelichting en alle grafische bestanden.

Materiaal dat niet is gevraagd, wordt niet in de beoordeling betrokken.

De inzendingen moeten worden verzonden naar:
Prijsvraag ‘Podium voor de Architect en VGM op de Provada’
t.a.v. Hans Luisman
postadres:
Postbus 20025
2500 CA Den Haag
bezoekadres:
Prinses Beatrixlaan 116
Den Haag

6. tijdschema van de prijsvraag

Sluitingsdatum inschrijving: 15 maart 2010
Inschrijving geschied alleen door het sturen van een e-mail naar prijsvraagprovada@sdu.nl voor 12.00 uur op 15 maart.

Sluitingsdatum inzending: 1 april 2010
• Voor ter plaatse aangeleverde inzendingen: 1 april voor 12.00 uur, overhandigd bij de receptie van SDU Uitgevers aan de Prinses Beatrixlaan 116 in Den Haag
• Voor inzendingen per post: verzendingsopdracht uiterlijk gedateerd op 1 april 2010. Postzendingen die op 3 april 2010 nog niet zijn ontvangen ten kantore van SDU Uitgevers worden niet bij de beoordeling betrokken.

Uit alle inzendingen worden op een nog nader te bepalen datum in april de vijf beste uitgekozen. De verantwoordelijke ontwerpers worden vervolgens opgeroepen om hun plan in 15 minuten op een nader te bepalen datum in april te presenteren aan de jury.Naar aanleiding van deze presentatie wordt de uiteindelijke winnaar gekozen.

7. jury

De inzendingen worden in april 2010, op een nog nader te bepalen datum, beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden:
•  Nina Nannini (uitgeefmanager) – voorzitter
•  Hans Luisman (marketing Vastgoedmarkt de Architect) – secretaris
•  Harm Tilman (hoofdredacteur de Architect)
•  Ruud de Wit (hoofdredacteur Vastgoedmarkt)
•  Robert Kortekaas (ontwerper Maqutos Standbouwer Den Haag)

Bij het eventueel staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bij verhindering van één der leden van de jury op de jurydag wordt het betreffende jurylid voorafgaand aan de jurydag in de gelegenheid gesteld de ingezonden ontwerpen te beoordelen. Het jurylid legt zijn oordeel vast in een gesloten enveloppe, welke op de jurydag wordt geopend. De jury is onafhankelijk van de deelnemers en de uitschrijver en doet een autonome uitspraak.

8. programma van Eisen

•  Totale benutting van het beschikbare oppervlak van 7,9 bij 9,6 meter
•  Totale benutting van de beschikbare hoogte van 2,5 meter. (Nb. Door deze minimale hoogte is het maken van een dak onmogelijk.)
•  Om brandveiligheidsredenen moet de stand zo open mogelijk zijn
•  Opslagruimte van ongeveer 8 tot 10 vierkante meter
•  Aantrekkelijke, goed zichtbare en toegankelijke inrichting die aangepast kan worden aan verschillende activiteiten. Zo worden gedurende de dag mensen ontvangen, maar vinden er ook debatten en pitches plaats.
•  Actieve en passieve zitgelegenheden om klanten te ontvangen, maar ook om beursgangers de gelegenheid te geven om zich te laten informeren en onze producten te bekijken
•  Mogelijkheid om 2 tot 3 pc’s neer te zetten
•  Ruimte voor het ophangen van (een) plasmascherm(en) om de sites van de Architect en de Vastgoedmarkt te presenteren
•  Mogelijkheid om bladen (de Architect, de Vastgoedmarkt, de Cobouw) en boeken (Jaarboek van de Architect) te presenteren
•  Uitbuiting van de locatie (zie plattegrond). De stand bevindt zich niet in één van de beurshallen, maar in de doorloop ernaar toe. Hierdoor komt iedereen er langs, maar is het ook rumoerig en chaotisch.
•  Oplossing voor de berging elektriciteitskabels voor de pc’s en plasmaschermen
•  De presentatie van de Architect en Vastgoedmarkt als twee verschillende merken binnen de stand van dezelfde uitgever.
•  Rekening houden met een beperkte budget wat betreft de materialisering en uitvoering van de stand
•  Ruimte voor het materieel van een barista die tijdens de beurs heerlijke koffie schenkt.
•  Eventueel is voor het meubilair gebruik te maken van JMT International (zie www.jmt.nl voor het assortiment)

9. beoordelingscriteria

•  Een originele, gedurfde visie op de presentatie de twee verschillende merken, de Architect en Vastgoedmarkt, op de Provada. Beide merken moeten herkenbaar zijn als multimediale brengers van nieuws en informatie.
•  Sdu Uitgevers is een multimedia-organisatie en haar presentatie moet zich als zo danig van de andere beursstands onderscheiden.
•  Een slimme toepassing van het gekozen (eventueel hergebruikt of herbruikbaar) materiaal
•  Innovatieve visie op de stand als ontmoetingspunt voor architecten en opdrachtgevers
•  De uitvoerbaarheid van het ontwerp
•  De creativiteit waarmee is omgegaan met een beperkte budget
•  Optimaal gebruik van de beschikbare vierkante meters en de locatie
•  Brandveiligheid van het ontwerp (het ontwerp moet zo open mogelijk zijn)

10. beoordelingsprocedure

De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:

De inzendingen worden getoetst aan de randvoorwaarden zoals die genoemd zijn in dit wedstrijdprogramma. Tevens worden de inzendingen getoetst aan de wedstrijdregels zoals genoemd in dit wedstrijdprogramma. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in de beoordeling betrokken. De beslissing hierover wordt genomen door de uitschrijver, gehoord de jury.

Op een nog nader te bepalen datum in april 2010 vindt de beoordeling plaats.De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen voldoen aan de opgave en beoordeelt de inzendingen op de afzonderlijke beoordelingscriteria.

Vervolgens geeft de jury op basis van een integrale beoordeling aan welke inzendingen tot de vijf beste horen. De ontwerpers hiervan worden opgeroepen om hun plan te presenteren aan de jury. Naar aanleiding van deze presentatie, geeft de jury een rangorde binnen de shortlist aan en besluit zij wie de winnar is. Uitschrijver en deelnemers zullen zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de jury onderwerpen.

Op een nader te bepalen datum in april 2010 wordt de jury-uitspraak  bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt. Alle inzendingen worden gepresenteerd op productie.dearchitect.nl. De ontwerpers van de tweede en derde plaats krijgen kaarten voor de Provada.

11. juryrapport

Vanaf 1 juni is het rapport van de jury beschikbaar. Het rapport van de jury is schriftelijk en openbaar. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling.

Voor de inzendingen die de laatste beoordelingsronde hebben gehaald bevat het rapport per ontwerp een overzicht van wat de toetsing aan deze criteria heeft opgeleverd. Bovendien bevat het juryrapport een evaluatie van de resultaten van de prijsvraag en aanbevelingen aan de uitschrijver.

12. prijzen

De eerste prijs is dat het ontwerp wordt gerealiseerd en wordt gebruikt op de Provada 2010. In totaal bekroont de jury een eerste, een tweede en een derde prijs. Maximaal 2 inzendingen kunnen door de jury met een eervolle vermelding worden onderscheiden.

13. publiciteit, publicaties en tentoonstelling

Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de uitschrijver, niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de uitschrijver is bekend gemaakt.Na 14 april geldt deze verordening niet meer.

14. auteursrechten en publicatie

De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de inzenders. Door deelname aan de prijsvraag geven inzenders toestemming aan SDU Uitgevers de ingezonden stukken te gebruiken voor publicaties onder vermelding van auteur/ontwerper en bron, zonder daarvoor de auteur/ontwerper enige toestemming of vergoeding schuldig te zijn. Voor openbaarmaking en verveelvoudiging op andere wijze is toestemming van de auteur/ontwerper vereist.

Alle voor de prijsvraag ingezonden stukken betreffende de ontwerpen worden eigendom van de opdrachtgever, alleen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek zullen zij worden teruggezonden.

De inzendingen zijn niet verzekerd.

Reageer op dit artikel