nieuws

Verbetering leefbaarheid landelijk gebied

Geen categorie

De komende jaren maken aanzienlijke delen van het landelijke gebied een forse krimp door, in tegenstelling tot de Randstad die sterk verder groeit. Om de gevolgen hiervan aan te pakken, gaan de krimpregio’s transformatieplannen opstellen, met de nadruk op nieuwe woningbouw.

Verbetering leefbaarheid landelijk gebied

Rijk, provincies en gemeenten gaan met een gezamenlijk plan de ongewenste gevolgen van bevolkingskrimp aanpakken. Kern van de aanpak is dat krimpgemeenten onderlinge solidariteit tonen en inspelen op de bevolkings- en huishoudensdaling. Het Rijk ondersteunt de verbetering van de leefbaarheid met 31 miljoen euro.

Actieplan Bevolkinsdaling

Het kabinet geeft uit het gemeentefonds tijdelijk een hogere uitkering aan de krimpgebieden. Daarnaast wordt vanaf 2015 bij de verdeling van de gelden voor stedelijke vernieuwing rekening gehouden met de economische slagkracht van gemeenten. Dat staat in het Actieplan Bevolkingsdaling, waarmee het kabinet afgelopen vrijdag heeft ingestemd.

Inspelen op krimp

De komende dertig jaar krimpt in een kwart van de Nederlandse gemeenten de bevolking met meer dan vijf procent. Dit biedt volgens het kabinet kansen om de leefomstandigheden te verbeteren: lagere woningprijzen, minder files op wegen en ruimte voor groen. Voorwaarde is wel dat de gemeenten in hun lange termijn plannen hierop inspelen en zich niet meer op groei richten. Daarbij zijn volgens de rijksoverheid vooral de gemeenten, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan zet.

Nieuwe woningen

Het zwaartepunt van het Actieplan Bevolkingsdaling ligt bij Parkstad Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws Vlaanderen. Daar gaat de terugloop van de bevolking hand in hand met een daling van het aantal huishoudens. Om te voorkomen dat dit leidt tot leegstand en verloedering, zijn op het terrein van wonen en onderwijs dringende maatregelen nodig. Zo zetten in Parkstad Limburg en delen van Noordoost Groningen prijsdalingen en leegstand de woningmarkt op slot, terwijl door de ontgroening en de vergrijzing de vraag is veranderd.

Druppel op gloeiende plaat

Het Rijk trekt 31 miljoen euro uit om de gemeenten hierbij te helpen. In zogenoemde transformatieplannen moeten de regio’s gaan vastleggen hoe zij bestaande en nieuwe bouwplannen saneren. De resultaten van de experimenten stuurt het kabinet in 2001 naar de Kamer.

Reageer op dit artikel