nieuws

Herkansing ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen

Geen categorie

Na pogingen van eerder kabinetten gaan minister Cramer (Ruimte en Milieu) en minister van der Hoeven (EZ) het nogmaals proberen. Zij willen de kwaliteit en de ruimtelijke inpassing van bestaande en nieuw aan te leggen bedrijventerreinen bevorderen.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke oplossingen die de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen kunnen vergroten hebben beide bewindslieden vijf pilots geselecteerd, die als proeftuin en voorbeeldfunctie zullen fungeren. Met provincies en gemeenten wordt daarnaast een gezamenlijk kenniscentrum opgericht dat zorgt voor de benodigde kennisopbouw- en uitwisseling rondom herstructurering van bedrijventerreinen en ruimtelijke kwaliteit. 

De pilots moeten een leer­effect heb­ben voor zowel rijk, pro­vin­cies, regio’s als gemeenten. Zij dienen ook ter inspiratie voor anderen. De vijf geselecteerde bedrijventerreinen zijn: Overijssel Sterrensysteem, Oss en provincie Noord-Brabant, Zutphen De Mars, Groningen-Assen en de gemeente Zaanstad.

De ministers Cramer en Van der Hoeven vinden het belangrijk om bij het creëren van ruimte voor bedrijven het bestaande bebouwde gebied beter te benutten en te zorgen dat de verhouding tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in evenwicht is. Doelstelling daarbij is om het aantal hectares geherstructureerd bedrijventerrein te verdubbelen, zodat vanaf 2010 jaarlijks minimaal 1.000 à 1.500 hectare wordt opgeleverd. Om alle doelstellingen te bereiken is een taskforce herstructurering bedrijventerreinen ingesteld. Later dit jaar presenteert de taskforce haar advies. 

www.minvrom.nl 

Reageer op dit artikel