nieuws

Wet- en regelgeving – BNA vraagt aandacht voor meer architectuurbeleid bij inrichting van Nederland

Geen categorie

“De inrichting van Nederland vraagt om architectuurbeleid met meer visie en ambitie dan het vorige kabinet toonde.” Dat schrijft de BNA in een brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan een debat met de verantwoordelijke ministers op 31 mei over het architectuurbeleid.

In de brief pleit de BNA voor intensivering van het architectuurbeleid in deze kabinetsperiode. De maatschappelijke problemen en (toekomstige) ruimtelijke vraagstukken waarmee Nederland te maken heeft, vragen om een gedegen architectuurbeleid met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De BNA constateert, net als het College van Rijksadviseurs, dat het Rijk hierin nog onvoldoende invulling heeft gegeven aan de rol en eigen verantwoordelijkheid van de overheid.

Concreet vraagt de BNA de Tweede Kamer een zelfstandige, herkenbare en inspirerende Nota Architectuurbeleid 2009-2012 te laten ontwikkelen, waarbij de samenhang tussen architectuur, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke en ruimt elijke vraagstukken helder is verankerd. ‘Zorg ervoor dat dit beleid breed doorwerkt in andere beleidsvelden en sectoren als agribusiness, water, infrastructuur, onderwijs, economie (vestigingsklimaat), sociale cohesie, toerisme, herstructurering, bevolkingsdaling en klimaat.”

Daarnaast vindt de BNA dat de regering een duidelijke visie en ambitie moet formuleren ten aanzien van de rol van de overheid. ‘Centraal wat moet en decentraal wat kan’ is naar de mening van de architectenbond een plausibel motto. “Dit vraagt wel dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt voor het centrale deel en lagere overheden instrumenten aanreikt.” 

“De basiskwaliteit die door het Rijk wordt geambieerd moet vertaald worden in een praktisch toepasbaar kader voor lagere bestuursniveaus. Daarnaast is het van wezenlijk belang dat bij decentrale overheden voldoende capaciteit en kennis aanwezig is. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor het slagen van decentrali satie van het ruimtelijk beleid”, aldus de BNA.

Reageer op dit artikel