nieuws

WenR-Meer ontwerpvrijheid door bouwkundige eisen AWBZ

Geen categorie

Begin maart 2007 worden nieuwe prestatie-eisen voor nieuwbouw van AWBZ-voorzieningen van kracht. Bij de ontwikkeling van deze prestatie-eisen heeft het Bouwcollege ingespeeld op diverse beleidsontwikkelingen, zoals de overheveling van functies uit de AWBZ en de introductie van zorgzwaartebekostiging.

Ook is rekening gehouden met wijzigingen in het bouwregime (WTZi) en de behoefte aan verdere harmonisatie, vereenvoudiging en verduidelijking van de systematiek. De nieuwe prestatie-eisen bieden een toekomstbestendig kader voor de bouw van AWBZ-voorzieningen. Zo ontstaat meer ontwerpvrijheid en flexibiliteit waarbinnen zorgaanbieders op eigen wijze invulling kunnen geven aan huisvesting in deze sector. Dit is vooral van belang omdat de aanbieders meer en meer zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen over de bouw en de exploitatie daarvan.

In de eisen sluit het College bouw zorginstellingen aan bij de WTZi-definities voor licht en zwaar verblijf. De gekozen bouwvorm (a-specifieke, specifieke of specialistische bouw) bepaalt of sprake is van licht, zwaar of beveiligd verblijf. De zorgzwaarte van de cliënt is dan niet langer per definitie doorslaggevend. Het is nu mogelijk om voor cliënten met een intensieve zorgbehoefte (‘zware zorg’) te kiezen voor licht in plaats van zwaar verblijf; bijvoorbeeld in de vorm van individuele appartementen. Als appartementen geclusterd worden, mogen aanvullend op het ‘lichte verblijf’, gemeenschappelijke ruimtes en behandelings- of begeleidingsruimtes worden gerealiseerd. 

Nieuw is ook het onderscheid tussen bouw voor mobiele en voor niet-mobiele cliënten. Voor niet-mobiele cliënten gelden specifieke eisen voor toegankelijkheid, het gebruik van hulpmiddelen en ruimtelijke eisen om assistentie te kunnen verlenen. Voor mobiele doelgroepen zijn bovengenoemde eisen minder relevant; ze kunnen zelfs belemmerend werken. Verder geldt de prestatie-eis voor klimaatbeheersing (het beperken van het aantal uren dat de binnentemperatuur van 25 °C wordt overschreden) voor alle niet-mobiele doelgroepen, ook in verzorgingshuizen, ongeacht de verblijfscategorie. Hiertoe zijn de mogelijkheden om (top)koeling te realiseren, uitgebreid.

www.bouwcollege.nl

Reageer op dit artikel