nieuws

WenR-Vooruitlopen op provinciale visie

Geen categorie

Minister Verburg van (LNV), Minister Cramer (VROM) en Staatssecretaris Huizinga (VenW) hebben enthousiast gereageerd op het voorstel van de stuurgroep Groene Hart om een voorloper te maken voor drie provinciale structuurvisies.

De voorloper is sturend voor de structuurvisies die daarna per provincie ontwikkeld gaan worden. Coördinerend Minister Verburg heeft aangegeven dat deze voorloper kan voorzien in de behoefte aan regie op de gewenste ontwikkelingen in het Groene Hart.

Minister Cramer verwacht een woningbouwprogramma, waarbij vanuit specifieke kernkwaliteiten gestuurd wordt op aantallen en locaties. Daarnaast vraagt de minister aandacht voor de concrete uitwerking van de kernkwaliteiten zodat gemeenten en andere partijen in het gebied de randvoorwaarden kennen waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden. 

De voorloper moet op de langere termijn een antwoord geven op de belangrijkste watervraagstukken: bodemdaling, verzilting, klimaatbestendigheid en wateropvang. Het bieden van perspectief voor de agrarische sector en ontwikkelingen van robuuste eenheden natuur en de bijdrage die het Groene Hart levert aan de recreatieve behoeften van de bewoners van de Randstad moeten ook aandacht krijgen in de voorloper van de structuurvisie. 

www.minvrom.nl en www.minlnv.nl

 

 

Reageer op dit artikel