nieuws

WenR-Kabinet beslist over uitbreiding van wegen en openbaar vervoer in de Randstad

Geen categorie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten tot een miljardeninvestering in wegen in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere en kondigt besluitvorming aan over grote investeringen in het openbaar vervoer in hetzelfde gebied.

De maatregelen kosten bijna 3,5 miljard euro. De provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en gemeenten Almere, Amsterdam en Amstelveen dragen 261 miljoen euro bij, het rijk betaalt de rest. Daarnaast is het kabinet van plan te investeren in concrete maatregelen voor een volwaardig en robuust OV-systeem. Hiermee heeft coördinerend minister Eurlings het eerste grote besluit genomen over Randstad Urgent; een integraal besluit over infrastructuur, wonen en natuurlijke leefomgeving in het gebied rond Schiphol-Amsterdam-Almere. 

De maatregelen verminderen niet alleen de files, maar ook de overlast voor de omwonenden. De stedelijke leefkwaliteit in Amsterdam en Amstelveen wordt door de inpassing van de wegen fors verbeterd. Daarnaast neemt het kabinet maatregelen voor de verbetering van het woon- en leefklimaat, natuur, waterhuishouding en recreatie in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere.

Met dit eerste besluit in het programma Randstad Urgent wordt de economische concurrentiepositie van de Randstad versterkt. De ontwikkeling en ontsluiting van Almere is daarbij een belangrijk vraagstuk. Almere streeft er naar om tussen 2010 en 2030 60.000 woningen te bouwen en daarbij duurzame ontwikkeling als leidraad te nemen. Door dit besluit wordt Almere in de toekomst beter bereikbaar. Op 29 oktober wordt het akkoord door minister Eurlings en een vertegenwoordiging van de regio ondertekend. 

www.minvenw.nl
www.minvrom.nl

Reageer op dit artikel