nieuws

Opnieuw geen duidelijkheid over luchtkwaliteit

Geen categorie

Herziening Europese richtlijn luchtkwaliteit

In zijn vergadering van 23 oktober heeft de Europese Milieuraad de nieuwe richtlijn voor luchtkwaliteit behandeld. De gezamenlijke lidstaten hebben in meerderheid strengere normen voor luchtkwaliteit aangenomen. De nieuwe richtlijn is van groot belang voor decentrale overheden, in verband met hun ruimtelijke planvorming in gebieden met een te grote luchtverontreiniging.
Volgens het voorstel mag in 2015 op zijn hoogst nog slechts 25 microgram/m3 fijn stof (PM2.5) in de lucht voorkomen. Alleen staatssecretaris van Geel voor Milieu heeft een tegenstem laten horen. Volgens de bewindsman heeft het geen zin strengere normen aan te nemen, zonder regels om de uitstoot te beperken, bijvoorbeeld een verplichting om roetfilters aan te brengen.
In de jaren negentig zijn de huidige normen voor luchtkwaliteit afgesproken. Nederland stemde destijds onder voorbehoud in met de Europese normen. Wel eiste Nederland toen een intensief bronbeleid, met maatregelen om luchtvervuiling aan de bron aan te pakken. Volgens Van Geel is in de tussentijd te weinig gedaan aan bronbeleid, met als gevolg dat vrijwel geen enkele Europese lidstaat aan de normen voor fijn stof voldoet. De staatssecretaris wil zich niet laten vastleggen op verplichte normen, die zonder een stevig Europees bronbeleid volgens hem onmogelijk te halen zijn. In mei verwierp de Europese Commissie nog een verzoek van Van Geel om roetfilters eerder verplicht te stellen. De uitlaatgassen van moderne dieselauto’s bevatten zevenmaal meer fijn stof dan auto’s op benzine. Volgens de Europese Commissie verstoort dit de interne Europese markt, omdat dieselauto’s zonder filter dan geen toegang hebben tot de Nederlandse markt.
De bespreking in de Milieuraad volgt op de recente publicatie van een onderzoek naar de luchtkwaliteit in 26 grote Europese steden. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 3 grote steden aan de normen voor luchtkwaliteit voldoen, namelijk Helsinki, Gothenburg en Heidelberg. Het Europese voorstel wordt de komende maanden in het Europees parlement besproken.
Het door de Milieuraad aangenomen voorstel wijkt af van het voorstel van de europarlementariërs. Daarom volgt nu een ‘tweede lezing’ van het EP. Het parlement moet reageren op het feit dat de Milieuraad géén van haar amendementen heeft willen overnemen. De onderhandelingen in tweede lezing zullen zich concentreren op de volgende punten:
• De hoogte van de PM2,5 norm: Het EP wil vasthouden aan 20 µg. 
• De termijn van uitstel voor lidstaten om aan de normen te voldoen: De EC is tegen elk uitstel langer dan 5 jaar. Het EP wil uitstel bieden voor fijnstof en voor CO2 tot 2014. 
• De link met bronbeleid: De EC houdt vast aan een periode van 2 jaar uitstel als bronbeleid achterwege blijft. 

De tweede lezing wordt op zijn vroegst begin 2007 afgerond.

Reageer op dit artikel