nieuws

Wet- en regelgeving – Waterwetgeving vereenvoudigd

Geen categorie

Eén waterwet voor ons allen

Acht bestaande wetten voor waterbeheer in Nederland worden vervangen door één waterwet. De waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert het de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de waterwet een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.

De wet is een initiatief van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat. Door de waterwet zijn waterschappen, gemeenten en provincies beter in staat wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op basis van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het water.

De huidige zes vergunningstelsels op het gebied van water worden gebundeld in de nieuwe waterwet. Er komt één overheidsloket voor zowel de watervergunning als de omgevingsvergunning van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Voor de burger en het bedrijfsleven wordt het daardoor gemakkelijker een vergunning aan te vragen. 

Persbericht ministerie van verkeer en Waterstaat

Reageer op dit artikel