nieuws

Subsidie voor herbestemmen monumenten

Business

De herbestemmingsregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en voor noodmaatregelen om een monument tijdelijk wind- en waterdicht te maken. Hiermee wordt, volgens bureau Berenschot, eerder overwogen zo’n onderzoek uit te voeren waarmee de animo om monumenten te herbestemmen automatisch groter wordt.

Subsidie voor herbestemmen monumenten

In 30% van de gevallen waarvoor in 2012 en 2013 een onderzoek is gesubsidieerd, is inmiddels een herbestemming gerealiseerd of is een stap gezet naar planuitwerking. In nog eens 30% van de gevallen wordt die stap naar verwachting binnenkort gezet.

Dit en meer blijkt uit een evaluatie van de regeling die in opdracht van het ministerie van OCW en de RCE (de RCE is onderdeel van het minsterie van OCW) is uitgevoerd. De Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten is in 2011 ingesteld. De eerste subsidies zijn verstrekt in 2012. In 2012, 2013 en 2014 zijn 727 subsidies verstrekt voor een herbestemmingsonderzoek en 80 voor noodmaatregelen.

Meerwaarde

Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan dat het haalbaarheidsonderzoek niet zou zijn uitgevoerd zonder subsidie. Uit de interviewronde blijkt dat initiatiefnemers die de stap alsnog zetten, nadat ze zijn afgewezen voor subsidie, kiezen voor een beperkter onderzoek.

Wensen

Hoewel de regeling positief wordt beoordeeld, zijn er nog wel wensen. Zo zouden aanvragers graag beter in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in hun proces. Op het moment dat subsidie wordt aangevraagd, gaan zaken vaak al aan het rollen. Om die reden zien zij graag dat er meerdere momenten per jaar komen waarop zij een aanvraag kunnen indienen. Daarnaast hebben de aanvragers meerdere suggesties gegeven voor alternatieve selectiecriteria.

Vervolg

De komende maanden zullen medewerkers van OCW (waaronder die van de RCE) met deskundigen uit de sector het rapport inzetten om te bepalen op welke wijze het proces van herbestemmen in de toekomst het best ondersteund kan worden. De eerstvolgende indieningstermijn voor de subsidieregeling loopt van 1 oktober tot en met 30 november 2014.

Het volledige rapport is te downloaden via www.herbestemming.nu
Informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website www.monumenten.nl

Reageer op dit artikel