nieuws

Opzet omgevingswet aangepast

Business

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister Melanie Schultz hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet. De afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het Knelpuntenonderzoek onder leiding van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft voor de VNG.

Opzet omgevingswet aangepast

 

De aanpassingen in het kort

– Het bestemingsplan wordt omgevingsplan waarin meer regels opgenomen kunnen worden.
– Vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte op lokaal niveau voor milieunormen. In de Omgevingswet verschuift de concrete normstelling zoveel mogelijk naar het niveau van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierin wordt per sector (geluid, bodem, geur) een basisbeschermingsnorm gegeven met een bandbreedte waarbinnen afwijkingsmogelijkheden zullen bestaan.
– Twee (juridische) mogelijkheden tot het faciliteren van projecten: het inpassen in het omgevingsplan en een afwijkingsmogelijkheid als onderdeel van de omgevingsvergunning.
– Facultatief maken van een grondexploitatieplan
– De gebiedsgerichte elementen (visie, beheerplan en vergunning) van het wetsontwerp Wet natuur worden opgenomen in het wetsontwerp van de Omgevingswet.

De VNG streeft naar bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het omgevingsrecht in een Omgevingswet. “Daarbij pakken we alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, aldus minister Schultz. Er gaat een werkgroep aan de slag met vertegenwoordigers van de VNG en het ministerie, waarbij ook wordt geïnventariseerd welke punten al eerder in wet- en regelgeving kunnen worden vastgelegd.

VNG-voorzitter Jorritsma is blij met de reactie van de minister “Het geeft vertrouwen dat het Rijk dáár begint waar de schoen nu wringt, zodat we snel profijt kunnen hebben van eenvoudiger regels en procedures.”

Lees het hele artikel op gebiedsontwikkeling.nu

Reageer op dit artikel